Gemeente Zaanstad

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Zaanstad.

In Zaanstad zijn er hardnekkige verschillen tussen bewoners en tussen wijken als het om inkomen, opleidingsniveau en participatie gaat. De gemeente Zaanstad geeft in het onderwijsbeleid al sinds lange tijd, samen met de schoolbesturen in het primair onderwijs, en de grootste kinderopvangorganisaties, vorm aan het Onderwijs Achterstandenbeleid. In de nota zijn scherpere keuzes gemaakt om de inzet van middelen beter ten goede te laten komen aan de kinderen die het echt nodig hebben, in de wijken, de VVE peuterspeelzalen, en op de scholen waar kansenongelijkheid het grootst is. Ongelijkheid in kansen vraagt om ongelijk investeren, daar je aandacht op zetten waar de risico’s op onderwijsachterstanden zich voordoen.

> Bekijk de GKA-Agenda van Zaanstad

Wethouder Onderwijs Natasja Groothuismink heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Zaanstad ondertekend.

Addendum 2021-2024

De Gemeente Zaanstad en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Zaanstad de interventie 'Loopbaanoriëntatie kansrijke sectoren & baangaranties' toegevoegd waarbij een goede start op de arbeidsmarkt voor jongeren wordt gerealiseerd.

Interventie Zaanstad

Brugfunctionaris op de basisschool

In juni 2019 gingen op acht basisscholen in Zaanstad ‘brugfunctionarissen’ van start. Deze basisscholen, aangesloten bij  drie verschillende schoolbesturen, bevinden zich in drie Zaanse wijken waar veel kinderen wonen met een risico op een leerachterstand. Het contact tussen de scholen en de ouders is soms moeizaam en vergt veel tijd van de leraren. Met de inzet van de brugfunctionarissen wordt dit contact en de ouderbetrokkenheid versterkt.

> Lees meer over deze interventie

> Lees hier over de terugblik op deze interventie

Brugfunctionarissen in Poelenburg en Peldersveld

De brugfunctionaris heeft de opdracht om het cultuurverschil tussen school en thuis te overbruggen. De inzet van de brugfunctionaris moet leraren bovendien ontlasten. Met de inzet van een brugfunctionaris binnen elke school kan het contact met ouders verbeteren, gaat de informatie-uitwisseling tussen school en thuis verbeteren en worden de omstandigheden beter voor een partnerschap tussen leerkracht en ouders. Daarvoor vervult de brugfunctionaris ook een ‘brug’ naar partijen buiten de school: partijen in de wijk die iets voor de gezinnen kunnen betekenen als er problemen spelen waar specifieke ondersteuning bij nodig is en waarbij ouders soms drempels ervaren die niet vanzelf weggaan. 

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.