Gemeente Almere

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Almere.

De gemeente Almere en de Gelijke Kansen Alliantie zien mogelijkheden om elkaar te versterken in het streven naar talentontwikkeling van alle kinderen. Een substantiële groep Almeerse kinderen groeit op in een omgeving waarin talentontwikkeling niet vanzelfsprekend is, doordat deze kinderen opgroeien in armoede, ouders laag zijn opgeleid of er sociale problematiek in een gezin speelt. Zo weten we dat één op de zes Almeerse kinderen opgroeit in armoede en één op de vijf Almeerse kinderen behoort tot de hoogste risicogroep voor onderwijsachterstanden. 

Inzetten op preventieve basisinfrastructuur

Met deze agenda zet de gemeente Almere in op een sterke, preventieve basisinfrastructuur in en rondom school. Kinderen die opgroeien in een thuisomgeving waarin zij niet vanzelfsprekend alle kansen krijgen, komen hier vanuit de schoolomgeving wel mee in aanraking. De verbinding tussen school, ouders en omgeving maakt onderdeel uit van de basisinfrastructuur. 

> Bekijk de GKA-Agenda van Almere

Interventie Almere

Kansrijk in het VO: de verlengde schooldag en ouderbetrokkenheid in het VO

De doelstelling van dit project is het verkennen, vormgeven en uitvoeren van een breed programma met als doel het vergroten van de kansen van kinderen op cognitief, sociaal, emotioneel, cultureel en normatief gebied en daarmee de negatieve effecten van het opgroeien in armoede verkleinen. Het project richt zich in eerste instantie op vier Almeerse vmbo-scholen.

De focus ligt op 3 pijlers:

  • talentontwikkeling
  • het actief betrekken van ouders bij de schoolloopbaan
  • het betrekken van de (georganiseerde) omgeving bij de school en het kind.

Met het project kiest de gemeente nadrukkelijk voor een breed programma, dat breder kijkt dan alleen onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Yaşar Sazak voor meer informatie.