School en Omgeving

In onze samenleving wordt onderwijs gezien als de motor van persoonlijke ontwikkeling en kansengelijkheid. Het grootste deel van de ontwikkeling van kinderen en jongeren vindt echter buiten school(tijd) plaats. Denk aan het voorlezen door gezinsleden, samen het huiswerk maken, de voetbaltraining of het bijbaantje. Omgevingsfactoren als achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie zijn dan bepalend als het gaat om de ontwikkeling en de gelijke kansen van kinderen en jongeren in het onderwijs.

Over het programma

Het programma School en omgeving startte in 2022 met als doel kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Op veel plaatsen in Nederland werken coalities van scholen, gemeenten en partijen rondom een school of in de wijk samen aan programma’s met activiteiten die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren. Activiteiten waarmee kinderen en jongeren er achter komen waar ze goed in zijn, leren op zichzelf te bouwen en de wereld te ontdekken. Het programma School en omgeving van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft dit een impuls met een subsidieregeling. De Gelijke Kansen Alliantie sluit vanuit dit programma aan bij coalities om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een stimulerende omgeving voor kinderen en jongeren.

Kennisdeling

De GKA ondersteunt lokale samenwerkingsverbanden van scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het opstellen en uitvoeren van plannen om meer leerlingen een buitenschools aanbod te bieden. Daarnaast zorgt de GKA voor kennisdeling. De coalities werken mee aan onderzoek naar wat werkt. Deze kennis stelt OCW binnenkort beschikbaar voor iedereen die met een coalitie een buitenschools aanbod wil opzetten.

Het programma School en omgeving richt zich specifiek op kinderen en jongeren in Nederland die dit het hardst nodig hebben. Dit zijn kinderen en jongeren die door hun thuissituatie of de plek waar ze wonen minder toegang hebben tot activiteiten zoals sport, cultuur, techniek en natuur.

Subsidieregeling 2022-2023

In 2022 zijn 128 coalities ondersteund vanuit de subsidieregeling School en omgeving (2022-2023) en de Gelijke Kansen Alliantie. Deze coalities vallen uiteen in drie groepen:

  • Coalities die door de deelname aan het programma hun bestaande activiteiten kunnen intensiveren en/of uitbreiden. De deelnemers doen actief mee aan kennisopbouw en -kennisdeling. Zij werden voorheen aangeduid als Voorlopers;
  • Coalities met een lopend programma en een beperkt aanbod en bereik. Deze coalities werden voorheen gekenmerkt als Doorgroeiers;
  • Gebieden met de ambitie om een buitenschools aanbod met een lokale coalitie te realiseren. Dit zijn de zogenoemde Starters.

Subsidieregeling 2023-2025

Van 28 augustus tot 29 september kunt u de subsidie School en omgeving (2023-2025) aanvragen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De subsidie is bedoeld voor de bestaande coalities én voor scholen die dit het hardst nodig hebben; 5% van alle leerlingen op scholen met de hoogste onderwijsachterstandsscores.

Is uw school onderdeel van een coalitie die mee doet aan de specifieke uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk van het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid? Dan ontvangt uw gemeente financiering via de SPUK. U kunt geen aanvraag indienen bij de subsidieregeling School en omgeving (2023-2025). Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

> Lees hier meer uitleg over het aanvragen van de subsidie.