Gemeente Gouda

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Gouda.

De gemeente Gouda werkt met het onderwijs en maatschappelijke organisaties aan de bevordering van kansen-gelijkheid door taalbevordering, ouderbetrokkenheid, ontwikkeling nog-cognitieve vaardigheden, loopbaan-leren en mentoring/coaching. Beleidsdoelstelling is dat alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen om hun talenten te ontplooien en uit te groeien tot zelfstandige en zelfbewuste inwoners.  

Taalbevordering en ouderbetrokkenheid
Bij alle activiteiten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid ligt het accent op taalbevordering. Hier wordt bij de  voorschoolse educatie, vanaf 2 jaar en 3 maanden, mee gestart. Daarnaast zijn ouderbetrokkenheid (ouderpartnerschap) en de versterking van het educatieve thuismilieu belangrijke speerpunten van beleid. Home-based programma’s ter versterking van het educatieve thuismilieu worden ingezet vanaf 1,5 jaar tot 12 jaar. 
Met het project ‘Taalkansen’ wordt hier op aangesloten door intensieve taaltraining te bieden aan leerlingen, die op cognitief niveau havo of vwo aankunnen maar vanwege taalzwakte dit advies mogelijk niet krijgen. 

Non-cognitieve vaardigheden
Om een goede start op de arbeidsmarkt te maken zijn nog-cognitieve werknemersvaardigheden van groot belang. 
Met het project ‘Diploma ontwikkeling voor het vso’ worden deze non-cognitieve vaardigheden (werknemersvaardigheden, deeldiploma’s) in het curriculum opgenomen en zichtbaar gemaakt op een diploma. Hiermee worden de kansen van vso-leerlingen op de arbeidsmarkt vergroot.

Loopbaan-leren
In de nieuwe regionale aanpak rond ‘Voorkomen voortijdig schoolverlaten’ wordt gewerkt aan de vorming van een gezamenlijk plan genaamd “Loopbaanperspectief”. Het doel is om jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen in hun loopbaan en hen perspectief te bieden op een goede opleiding en werk. 
Het project ‘LOB voor de internationale schakelklas’ (ISK) sluit hier op aan. Met dit project worden de kansen voor jongeren uit de doelgroep ISK op de arbeidsmarkt versterkt.

Mentoring/coaching:
Voor basisschoolleerlingen heeft de gemeente Gouda het Mentorproject: thuisbegeleiding voor leerlingen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, ook bij de overgang PO/VO. Voor de periode na school biedt Gouda actieve begeleiding als het gaat om de weg naar werk en aan het werk blijven. 
Met het experiment 'Doorlopende leerlijn school - arbeidsmarkt' voor vso-leerlingen willen het vso en de gemeente Gouda ervaring opdoen met intensieve begeleiding door mentorschap.

Wethouder Thierry van Vugt ondertekende namens Gemeente Gouda de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Gouda

Wethouder Thierry van Vugt van gemeente Gouda poseert buiten
Wethouder Thierry van Vugt

Interview met wethouder Thierry van Vugt

Wethouder Thierry van Vugt van de gemeente Gouda ziet al veel gebeuren in de stad om achterstanden in het onderwijs tegen te gaan. Vooral op het gebied van taal. Maar er kan meer: “Gelijke kansen is essentieel voor alle inwoners van onze mooie stad. We zijn een heel diverse stad, mengelmoes van achtergronden en culturen. Het is daarom noodzakelijk om iedereen hetzelfde perspectief te kunnen geven. Ik ben heel blij met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), als initiatief om het onderwerp onder de aandacht te brengen.”

> Lees verder

Interventie Gouda

Diploma ontwikkeling voor het vso

Het doel van deze interventie is drieledig:

  • De talenten van de leerlingen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
  • Hiermee de kansen van deze leerlingen op de arbeidsmarkt te versterken.
  • De ontwikkelde talenten om te zetten in een diploma, waarmee deze herkenbaar zijn voor werkgevers.

Met dit diploma kunnen de leerlingen toetreden tot de arbeidsmarkt, waarna zij zich verder kunnen bekwamen met praktijkdiploma’s.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.