Interventie Eindhoven: Verlengde schooldag

Gemeente Eindhoven wil alle kinderen dezelfde kansen bieden om zich breed te ontwikkelen. Met de verlengde schooldag kunnen leerlingen op een positieve manier hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daarnaast is het aanbod gericht op het vergroten van de vaardigheden van de leerlingen met betrekking tot sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, creativiteit, enzovoorts. Hiermee wordt de basis verstevigd, ontwikkelen ze een positiever zelfbeeld en vergroten ze hun rugzak met kennis en vaardigheden, waardoor hun kansen op een succesvolle start in het voortgezet onderwijs en uiteindelijk het vinden van een passende baan worden vergroot.

Doel en doelgroep

Afhankelijk van de behoefte van de kinderen uit het primair onderwijs en jongeren uit het voortgezet onderwijs tot 18 jaar bieden we naschools aanbod aan op het gebied van sport, cultuur, techniek of huiswerkbegeleiding. Ouders zullen ook zo veel mogelijk worden betrokken. Doordat er een divers aanbod wordt opgezet met verschillende activiteiten gericht op creativiteit, expressie, sport, natuur, techniek en wereldburgerschap sluiten de activiteiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Hierdoor is er ruimte voor alle leerlingen om te ontdekken waar hun talenten en interesses liggen.

Wie doen er mee?

Er zullen 7 pilots deelnemen aan de interventie ‘verlengde schooldag’:

 • Kindcentrum Fellenoord: basisschool Fellenoord SKPO) en Korein Kinderopvang
 • SPILcentrum Jagershoef/ Prinsejagt: basisschool Korenaar (SKPO) – kinderopvang Dikkie & Dik
 • SPILcentum Burghplan: basisschool Beppino Sarto (SKPO) – Korein Kinderopvang
 • SPILcentrum: Montessorieschool De Tempel (SALTO) – Korein Kinderopvang
 • SPILcentrum  Mirabelweg: basisschool De Groene Vlinder  (SALTO) – Partou
 • SPILcentrum Strijp Dorp: basisschool Strijp Dorp  (SALTO) , in samenwerking met Olympia – Partou
 • Olympia, onderdeel van Christian Huygens College, in samenwerking met Strijp Dorp (SALTO)

Daarnaast wordt er per pilot samenwerking gezocht met kindfondsen (Jeugdfonds sport en cultuur, Stichting leergeld), gebiedcoördinatoren, CKE, Dynamo jongerenwerk, cultuurstation en buurtsportcoaches.

Kinderen spelen op verschillende instrumenten

Onderzoek

De gemeente onderzoekt of de interventie kansengelijkheid bevordert door jongeren aansluitend aan school in dezelfde omgeving een mogelijkheid te bieden hun talenten te ontplooien op het gebied van onder andere sport, cultuur, huiswerkbegeleiding, techniek, enzovoorts.

Alle pilots gaan monitoren op de volgende 4 punten:

 • aantal aangeboden activiteiten
 • percentage feitelijke deelnemers t.o.v. aantal dat is aangeschreven
 • tevredenheidsmeting onder kinderen
 • diversiteit aan activiteiten

Contact

 • Didi van Heijst (Gemeente Eindhoven)
 • Marlou Meertens (Gemeente Eindhoven)
 • Ingrid van der Pluijm (Regievoerder subsidieaanvraag)