Gemeente Bergen op Zoom

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Bergen op Zoom.

In Bergen op Zoom krijgt iedereen de kans om mee te doen in de samenleving. Kinderen leren hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Samen met hun ouders.

Bergen op Zoom zet actief in op de thema's:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Taalbevordering

Voormalig Wethouder Barry Jacobs (met in zijn portefeuille o.a. Jeugd, Onderwijs en Sociale zaken) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Hans Peter Verroen de huidige Wethouder Onderwijs.

> Bekijk de GKA-Agenda van Bergen op Zoom

Addendum 2021-2024

De Gemeente Bergen op Zoom en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Bergen op Zoom de interventie 'Verbreding inzet Onderwijsambassadeurs naar het voortgezet onderwijs' toegevoegd. Bij deze interventie wordt de ouderbetrokkenheid bevorderd bij voornamelijk ouders met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

Interventie Bergen op Zoom

Onderwijsambassadeurs

Bergen op Zoom kent vele culturen en helaas ook veel kinderen met een onderwijsachterstand. Ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn of weinig kennis hebben van het onderwijssysteem in Nederland kunnen hun kind(eren) niet altijd voldoende ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld huiswerk, leerproblemen of onderwijs gerelateerde vragen. Bovendien is de drempel om in gesprek te gaan met school vaak hoog. Daarom zijn in 2018 zeven ouders vrijwillig opgeleid tot onderwijsambassadeur. Zij vormen de link tussen ouders en school.

 > Lees meer over de Onderwijsambassadeurs

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.