Gemeente Zoetermeer

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Zoetermeer.

De gemeente Zoetermeer wil waar mogelijk bijdragen aan het verkleinen van sociaal maatschappelijke ongelijkheid in Zoetermeer door het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. Aan de uitwerking van gelijke kansen zitten verschillende aspecten: enerzijds acties gericht op het voorkomen of beperken van belemmerende omgevingsfactoren en anderzijds het ondersteunen van kinderen met een feitelijke achterstand, zoals dat het geval is bij onderwijsachterstandenbeleid (OAB). 

Nota voor beleidsimpuls rondom gelijke kansen

Op 8 april 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsplan ‘Ieder kind gelijke kansen, onderwijsachterstandenbeleid gemeente Zoetermeer 2019-2022’. In de nota wordt de actualisatie van het OAB-beleid in relatie gebracht met de beleidsimpuls rondom gelijke kansen in het onderwijs. De gemeente brengt daarnaast de diverse activiteiten in beeld die ze al in het kader van gelijke kansen doet, zoals onder andere School ’s cool, dBossen (bibliotheek op scholen), brede school activiteiten en cultuureducatie. 

> Bekijk de GKA-Agenda van Zoetermeer

Wethouder Onderwijs Marijke van der Meer heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Zoetermeer ondertekend.

Addendum 2021-2024

De Gemeente Zoetermeer en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Zoetermeer de interventies 'Versterken ouderbetrokkenheid bij schoolloopbaan', 'Talentenacademie op school' en 'Sport & Bewegen voor de locatie CFR' toegevoegd.

Interventie Zoetermeer

Bestrijden taalachterstand bij doelgroepen gelijke kansen

Het doel van deze interventie is het bevorderen van taalontwikkeling (met name woordenschat en begrijpend lezen) zodat toetsen en examens op alle vakgebieden beter gemaakt worden en leerlingen op hun maximale niveau hun opleiding kunnen voltooien. De gedachte is vaak dat taalachterstand een specifiek probleem is van NT2-leerlingen of leerlingen met een allochtone achtergrond. Er zijn ook autochtone leerlingen die binnenkomen met een taalachterstand, omdat er thuis bijvoorbeeld geen leescultuur is.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.