Interventie Dordrecht: Taal is cruciaal voor een goede schoolloopbaan

Dordrecht werkt aan gelijke kansen. Op 17 juni ondertekende onderwijswethouder Peter Heijkoop de agenda waarin een hoofdrol is weggelegd voor taal. Drie van de vier interventies draaien om taalvaardigheid, lees- en voorleesplezier en het vergroten van de woordenschat. De vierde interventie gaat over het ondersteunen van kinderen die dat thuis onvoldoende krijgen. “Deze agenda is gemaakt samen met alle uitvoerders in de stad.”

Aan de slag

“Een bijzonder proces”, vindt Monique de Bos. “We hebben van buiten naar binnen gewerkt en daarbij diverse professionals betrokken. De gemeente heeft een coördinerende rol, de professionals vanuit het werkveld zien en weten waar het wringt. Meerdere keren ging de inhoud van de agenda heen en weer, zo werd het een middel om met elkaar in gesprek te zijn. Bijzonder is bovendien dat het tot stand is gekomen naar aanleiding van de evaluatie van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid in 2018. Daarin is beschreven waar Dordrecht staat en hoe we het beter kunnen doen. Dit leidt tot een breed gedragen Dordtse onderwijsvisie. De GKA-agenda loopt hierop vooruit.”

Ambitie

Dordrecht werkt in de breedte aan taalvaardigheid. “Taalontwikkeling is cruciaal voor een goede schoolloopbaan. Binnen de eerste interventie ‘Vernieuwing Boekenpret’ vernieuwt de bibliotheek de collectie prentenboeken van Boekenpret. Dit leesbevorderingsprogramma heeft haar sporen verdiend in het woordenschatonderwijs.” Daarnaast werken drie basisscholen na schooltijd met kleuters en hun ouders aan hun taalvaardigheid, wederom met uitbreiding van de woordenschat als belangrijkste doel. Cultuureducatie is de kapstok: kinderen en ouders maken kennis met muziek, dans, drama en andere creatieve uitingen. Bovendien ontwikkelt het Tienercollege samen met de bibliotheek een programma waarmee het leesplezier van pubers wordt gestimuleerd. “Tenslotte starten we met een professioneel huiswerkbegeleidingstraject waarbij ouders actief betrokken worden.” 

Contact

Monique de Bos

Medewerker onderwijs bij de gemeente Den Bosch

E: mm.de.bos@dordrecht.nl

T: 078 770 47 13