Interventie Deventer: Taalklas binnen vmbo en praktijkonderwijs

Een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces is een voldoende beheersing van de Nederlandse taal, studievaardigheden en kennis van de wereld. Door leerlingen intensief te begeleiden wil de gemeente Deventer het prestatieniveau van de leerlingen verbeteren. Op die manier kunnen leerlingen een goede start maken bij een vervolgstudie of op de arbeidsmarkt.

Op de locaties Arkelstein (praktijkonderwijs) en De Marke (vmbo) van het Etty Hillesum Lyceum krijgen leerlingen intensieve begeleiding om het prestatieniveau van de leerlingen te verbeteren. Dit wil het Etty Hillesum Lyceum doen door het verhogen van de taalvaardigheid, het wegnemen van (taal)achterstanden en het aanleren van studievaardigheden en leerstrategieën. De school wil op deze manier de kansengelijkheid van leerlingen vergroten.

Samenwerkingen om kennis uit te wisselen

De locaties melden zich aan bij de Community Urban Education met als doel om kennis uit te wisselen met andere scholen in andere gemeenten, met name om nog meer aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren. Daarnaast zal er intensief samengewerkt gaan worden met een aantal lokale partijen zoals de bibliotheek Deventer, het Deventer sportbedrijf, de Lions en Kunstcircuit.

Drie middelbare scholieren tijdens de pauze van bovenaf gezien

Aanpak van de interventie

Vanuit een integrale benadering wordt de taalvaardigheid van de doelgroep vergroot door:

  • docenten te scholen in taalgericht vakonderwijs en leefwereld / taal van jongeren
  • leesvaardigheden te vergroten van de leerlingen en daarmee het leesplezier
  • leerlingen in aanraking te laten komen met een voor hen niet altijd bekende buitenwereld (bijvoorbeeld museum, sport, cultuur, etc.)
  • specifieke doelgroepen leerlingen met taalachterstanden (bijvoorbeeld nieuwkomers) extra uren taal te geven

Doelstellingen interventie

Met deze interventie worden de volgende drie doelstellingen gerealiseerd:

  1. Vergroten expertise van docenten ten aanzien van taalgericht vakonderwijs zodat ze beter kunnen sturen op taalontwikkeling van leerlingen bij alle zaakvakken (in plaats van alleen bij Nederlands/de talen).
  2. Vergroten expertise van docenten om beter aan te sluiten bij de ‘taal van de leerlingen’ en hun leefwereld.
  3. Vergroten en bevorderen van leesplezier van jongeren door een krachtig en samenhangend leesbeleid, een rijk leesaanbod en tot stand brengen van een leescultuur. Dit vraagt goede samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek.