Gelijke Kansen Alliantie: Voortgangrapportage 2022

De Gelijke Kansen Alliantie heeft de laatste zes jaar gewerkt aan eerlijke kansen voor ieder kind. De Voortgangrapportage 2022 is afgelopen vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer en laat zien hoe de GKA heeft samengewerkt in deze periode aan het verbinden van school, thuis en omgeving. Zo slaan 101 gemeenten , honderden scholen en verschillende maatschappelijke organisaties de handen ineen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ervoor te zorgen dat je als leerling je optimaal kunt ontwikkelen.

> Lees de Voortgangrapportage 2022

Voortgangrapportage 2022

De aanleiding voor de GKA ontstond in 2016 toen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het initiatief namen om naast beleidsmaatregelen de GKA te starten. De Inspectie van het Onderwijs had namelijk eerder in de Staat van het Onderwijs 2014-2015 geconcludeerd dat de kansenongelijkheid in het onderwijs was toegenomen; leerlingen met lager opgeleide ouders halen, ondanks gelijke cognitieve capaciteiten, op een lager niveau een diploma dan hun leeftijdsgenoten met hoog opgeleide ouders. Dit werkt door in de hele (onderwijs)carrière.

101 GKA-gemeenten
Tussen 2020 en 2022 ondertekenden 51 nieuwe gemeenten een GKA-agenda waardoor er nu in totaal 101 GKA-gemeenten in de alliantie zitten. Hiermee is de doelstelling vanuit het Nationaal Programma Onderwijs behaald. Gemeenten zijn belangrijke bondgenoten van de GKA omdat zij betrokken zijn bij alle facetten van de leefwereld van kinderen en jongeren. De GKA-agenda markeert het startpunt van de samenwerking tussen het Ministerie en gemeenten, scholen en andere betrokkenen uit de lokale context.

Landkaart GKA-gemeenten

In deze GKA-agenda’s wordt per gemeente beschreven wat de lokale opgave rondom kansengelijkheid is en welke activiteiten de gemeente in samenwerking met het lokale onderwijsveld en maatschappelijke partners verricht om kansengelijkheid te bevorderen. In 2022 zijn deze activiteiten als 264 interventies opgenomen in de interventiebundel. Al deze interventies zijn ingedeeld op thema’s als armoede, gezondheid, ouderbetrokkenheid en taalbevordering.

Interventies thema's

Landelijke GKA agenda’s voor scholen

Op basis van kwantitatief onderzoek weten we dat ongeveer vijfhonderd scholen in het funderend onderwijs een grote opgave hebben als het gaat om kansengelijkheid. Van deze scholen krijgt de GKA kwantitatief en kwalitatief steeds beter een beeld, zodat nog beter kan worden ingespeeld op de behoefte en uitdagingen. De GKA heeft drie Landelijke GKA agenda’s geïnitieerd waar leraren, teamleiders, schoolleiders en andere (onderwijs) professionals uit het hele land samen komen rondom een thema of uitdaging. De drie agenda’s die nu lopen zijn Professionalisering, Taal & Ouders en Armoede.

Bijzondere samenwerkingen en vernieuwende concepten
De GKA maakt vernieuwende initiatieven op kansengelijkheid mogelijk die aansluiten bij de concrete behoefte van scholen. Ook ontwikkelt de GKA zelf initiatieven en verbindt de scholen in haar netwerk waar deze initiatieven bij passen. Voorbeelden van bijzondere samenwerkingen in 2022 zijn onder andere de samenwerking met Kidsweek en SamSam waarin kinderen zijn bevraagd naar hun ideale rijke schooldag. Daarnaast is er de pilot met Stichting On Track waarbij samen met docenten lesmateriaal gericht op talentontwikkeling is ontwikkeld, dat via een gratis app ter beschikking is gesteld op 10 MBO instellingen. Ook is er de doorontwikkeling van de Klassen Kennisbank, die nu zowel docenten als schoolleiders laagdrempelige wetenschappelijke inzichten biedt met verhalen uit de docuserie Klassen als Inspiratiebron. Ten slotte is de expertgroep opgericht die de komende tijd verder wordt uitgerold waarin experts van scholen, gemeenten, wetenschap, maatschappelijke organisaties en studenten samenkomen om de strategie van de GKA te versterken.

Vernieuwen en verbinden

Kennisontwikkeling, -opbouw, - deling en communicatie
In de afgelopen jaren zijn er ook flink wat communicatiemiddelen gemaakt waarin beschikbare en opgedane kennis structureel wordt ontsloten en gedeeld:

Lees de Voortgangrapportage 2022 hier.