Experiment Stagemakelaar: gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Niet elke leerling en student weet een stageplek te bemachtigen, ondanks de inspanningen van de opleidingsinstelling. Dit leidt tot studievertraging en soms tot het voortijdig stoppen van de studie. Waarom lukt het sommigen niet om een stageplek te bemachtigen? En hoe kunnen deze leerlingen en studenten hiermee worden geholpen? In Amsterdam en Rotterdam loopt momenteel het experiment Stagemakelaar om dit te onderzoeken in de praktijk.

De stagemakelaar neemt bepaalde leerlingen en studenten bij de hand in het vinden en succesvol doorlopen van een stage als het ze niet lukt om via de reguliere weg een stageplek te vinden. De stagemakelaar geeft deze leerlingen en studenten intensieve begeleiding en persoonlijke feedback. Ook zoekt de stagemakelaar naar nieuwe stageplekken bij bedrijven. Hij legt dus actief de verbinding tussen onderwijsinstellingen, stagebedrijven en leerlingen en studenten.

Experiment gebaseerd op aanpak van gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft in 2016 de stagemakelaar ingezet in de jeugdwerkloosheidsaanpak. Toen bleek dat een persoonlijke aanpak waardevol is bij het begeleiden van leerlingen en studenten naar een stageplek. Kleine aanpassingen, zoals gerichte feedback, bleken succesvol. De Gelijke Kansen Alliantie is daarop samen met Stadsdeel Nieuw-West van Amsterdam en het ROC Albeda uit Rotterdam het experiment Stagemakelaar voor twee jaar gestart.

Doel van het experiment Stagemakelaar

Het doel van het experiment Stagemakelaar is om vanuit de praktijk te onderzoeken of en hoe leerlingen en studenten door een stagemakelaar effici√ęnter en effectiever ondersteuning kunnen krijgen bij het vinden van een stageplaats. Wat zijn de succesfactoren en onder welke omstandigheden zijn ze succesvol? Het experiment loopt tussen november 2019 en november 2021.

Opzet van het experiment

Het experiment ziet er als volgt uit:

  • In Amsterdam wordt stagemakelaar Rabia Hafdi ingezet in Startpunt Nieuw-West vanuit de gemeente. In Rotterdam wordt stagemakelaar Said Bouzain ingezet vanuit het ROC Albeda in Rotterdam-Zuid.
  • Op basis van de opgedane kennis uit 2016 is er besloten om extra aandacht te vestigen op:
    • Procesafspraken van de stagemakelaar, zoals afspraken over het registreren van gegevens en met wie de gegevens gedeeld worden.
    • Procedureafspraken tussen stagemakelaar en scholen en onderwijsinstellingen, zoals afspraken over het inschakelen van stagemakelaar en de nazorg van leerlingen en studenten.
    • Het bieden van een aanvullende hulpmiddelen voor de stagemakelaar, zoals coachingsessies en trainingen.

Onderzoek naar interventies voor succes op de arbeidsmarkt

Volgens geraadpleegde literatuur en experts liggen de verschillen in het succesvol toetreden tot de arbeidsmarkt niet alleen in bijvoorbeeld verschillen in opleidingsniveau, maar ook in het opdoen van relevante werkervaring en vaardigheden of een bewustere studiekeuze. De stagemakelaar kan hierbij helpen. Uit onderzoek van de NRO in opdracht van de ministeries OCW en SZW zal blijken in hoeverre de stagemakelaar effectief is. In het onderzoek richt zich namelijk op het experiment Stagemakelaar en andere interventies die gericht zijn op het bevorderen van de studiekeuze op het vmbo en de intrede in de arbeidsmarkt van jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond.