Jongeren presenteren pilot voor bevorderen van kansengelijkheid

Op 24 september kwam de GKA-Jongerenraad bijeen in Rotterdam om hun plannen te presenteren voor het bevorderen van gelijke kansen. Tijdens de bijeenkomst pitchten de jongeren in kleine groepjes hun idee voor een pilot, die ze komende tijd zullen uitwerken. De jongeren uit de Jongerenraad werken hiervoor samen met de Gelijke Kansen Alliantie en onder begeleiding van hun coaches.

Er werden vijf verschillende pilots gepresenteerd. Deze pilots richtten zich op de thema’s mentoring en coaching, ouderbetrokkenheid en loopbaanleren. De beoogde doelgroep in alle pilots zijn leerlingen of studenten. Ook zetten vrijwel alle pilots in op het bouwen aan vertrouwen in eigen kunnen, oftewel self efficacy. Een bekende term van de Transformatieve School-methode.

Inhoud van de pilots

De pilot van Soukaina en Pleun richt zich op het inzetten van rolmodellen bij het maken van studiekeuzes. Door middel van actieleren gaan middelbare scholieren aan de slag gaan met het maken van hun studiekeuze. Ze willen met hun pilot bewustwording en zelfvertrouwen over het eigen kunnen aanmoedigen door inspirerende en interessante workshops, dialogen en reflectiemomenten te organiseren. Ivy en Mohamed legden uit dat ze met hun pilot ouderbetrokkenheid willen vergroten door ouders te faciliteren met informatie over het onderwijssysteem, zodat zij hun kinderen beter kunnen begeleiden. De jongeren zullen de komende weken de pilots verder uitwerken en vormgeven. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.