Interventie Venlo: Ouderbetrokkenheid vergroot schoolprestaties

De gemeente Venlo heeft een hoog percentage laaggeletterden en wijken met veel arbeidsmigranten die beperkt Nederlands spreken. Als ouders de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, heeft dit gevolgen voor de taalontwikkeling en het schoolsucces van kinderen. Jos Lamberts, beleidsadviseur Onderwijs: “We zien steeds meer het belang van ouderbetrokkenheid. Als ouders hun kind beter kunnen helpen bij huiswerk of met de leerkracht in gesprek gaan over de voortgang van hun kind, wordt het schoolsucces meer afhankelijk van de capaciteiten en inzet van het kind dan van de omgevingsfactoren.”

Aan de slag

De gemeente Venlo wil op basisschool Mikado, gelegen in de aandachtwijk Vastenavondkamp, starten met een pilot project om ouderbetrokkenheid te vergroten. De pilot bestaat uit twee hoofdelementen: een taaltraject voor ouders en school-oudercontracten. Een aantal basisscholen is al bezig met het ‘opsporen’ van ouders om hen te motiveren aan een taaltraject op maat deel te nemen. Onder schooltijd maken ouders kennis met de Nederlandse taal. Hierdoor raken ze meer betrokken bij school en de schoolcarrière van hun kind. In een school-oudercontract worden de afspraken met elkaar vastgelegd over bijvoorbeeld het meedoen aan oudergesprekken, het tegengaan van verzuim en spijbelen, fatsoenlijk gedrag en het spreken van Nederlands op school. Zo’n contract schept duidelijkheid, een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en voorkomt dat de betrokkenheid van ouders vrijblijvend is.  

Ambitie

Ouderbetrokkenheid heeft al op jonge leeftijd een positieve invloed, zowel direct als indirect. Onder andere op de schoolprestaties, sociaal gedrag en doorzettingsvermogen van een kind. Bij deze kinderen zijn de doublurecijfers lager, is er minder schooluitval, zijn de cijfers van het onderwijsrendement hoger en kinderen nemen succesvoller deel aan vervolgonderwijs. “We werken continu aan de verbetering van de doorgaande lijn, zodat kwetsbare jongeren kansrijker uitstromen van po naar vo en vervolgens naar het beroepsonderwijs. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere algemene leefbaarheid in de wijk.”

Contact

Gemeente Venlo

Jos Lamberts

Beleidsadviseur Onderwijs

E: j.lamberts@venlo.nl

T: 06 41 41 10 07