Interventie Roermond: Kind-coach als verbindende schakel in warme overdracht

Op scholen, peuterspeelzalen en opvanggroepen in Roermond zitten veel kinderen van laagopgeleide ouders, niet-Nederlandstalige ouders, kinderen uit complexe gezinssituaties en (getraumatiseerde) kinderen uit vluchtelingengezinnen. Deze kinderen hebben doorgaans meer en andere begeleiding nodig dan kinderen die opgroeien in meer geregelde gezinssituaties. 

Cindy Brock, directeur basisschool Vincent van Gogh: “Ondanks dat we in de wijk De Donderberg programma’s hebben voor voor- en vroegschool (vve) gaan er toch nog veel kinderen met een aanzienlijke (taal)achterstand naar school. Achterstanden worden in de vve wel ingelopen, maar nog niet voldoende voor een soepele overdracht naar de basisschool. Met de inzet van de kind-coach willen we achterstanden sneller signaleren en aanpakken, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Hiervoor moeten we wel onze krachten bundelen als Integraal Kindcentrum.”

Aan de slag

In schooljaar 2019-2020 gaat de eerste kind-coach aan de slag op twee locaties: basisschool De Kasteeltuin en basisschool Vincent van Gogh, in samenwerking met Stichting kinderopvang Roermond-Echt-Maasgouw. De kind-coach constateert door gesprekken met de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ouders en door eigen observaties welke kinderen van 2 tot 6 jaar extra zorg en aandacht nodig hebben. Zo kan vroegtijdig hulp en begeleiding worden aangeboden door de inpandige partners: Centrum voor Jeugd en Gezin, Logopedie, Cesar Therapie en Pedagogisch Sociaal Werk. De kind-coach coacht pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de omgang met kinderen met speciale ondersteuningsvragen en bij de opzet en uitvoering van individuele handelingsplannen. Bovendien is de kind-coach dé verbindende schakel tussen alle betrokken partijen. Dit alles met als doel om deze kinderen een warme overdracht te geven naar de basisschool én betere groei- en ontwikkelmogelijkheden te creëren.

Ambitie

“Om de effecten van de kind-coach aan te tonen, voeren we nulmetingen uit bij de peuters en kleuters. De resultaten vergelijken we met voorgaande jaren, maar ook met andere impulsscholen waar geen kind-coach aanwezig is. Als het project succesvol is, kunnen meer scholen en kindercentra hiermee aan de slag. We zien het als gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, CJG, kinderopvang en scholen om de zorgbehoefte in de wijk terug te dringen, betere groei- en ontwikkelkansen te creëren en de leefbaarheid te bevorderen.”

Contact

Basisschool Vincent van Gogh

Cindy Brock

Directeur basisschool Vincent van Gogh

T: 0475 322 232