Gemeente Heerenveen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Heerenveen.

Wethouder Onderwijs Gerie Rozema ondertekende de GKA-Agenda namens Gemeente Heerenveen.

> Bekijk hier de GKA-Agenda van Gemeente Heerenveen.

Binnen het LEJA (Lokaal bestuurlijk overleg educatieve Jeugdagenda) is het Handvest "Samen aan de Slag!"in de gemeente Heerenveen vastgesteld (december 2019). In dit document hebben alle onderwijsbesturen en het gemeentebestuur verklaard gezamenlijk te werken aan de maatschappelijke opgave "we gunnen alle kinderen en jongeren dat zij zich goed kunnen ontwikkelen in een kansrijke opvoed- en opgroeiomgeving". Dit dient uiteraard te gebeuren in samenspraak met ouders/opvoeders en sociale netwerk partners binnen het jeugdbeleid en de kinderopvang. De Verklaring is uitgewerkt in drie verschillende programmalijnen voor een werkdocument. Samengevat: A: versterken pr ces samenwerking (passend) onderwijs en zorg voor jeugd/jeugdhulp, B: aanpak veilige en positieve opvoed en opgroei wijk voor kinderen en jongeren, C: Thema invulling kansengelijkheid. Door de corona periode is er vertraging ontstaan in de uitwerking ervan. Uiteraard zetten gemeente en partners nu ook al in op de verschillende thema's die vallen onder Kansengelijkheid en Onderwijs achterstandsbeleid. De beleidsnota VVE is vertaald naar een actieplan dat wordt uitgevoerd. Er zijn een aantal specifieke trajecten met bv scholen met meer kinderen in achterstand of met een verhoogd aantal kinderen die gebruik maken van (geindiceerde) jeugdhulp, er is (ook in regionaal verband) uitdrukkelijk aandacht voor het voorkomen schooluitval (vsv e.v.)en thuiszittersvraagstukken en het versterken van het onderwijs-zorg aanbod. Er is daarnaast door de raad een nieuwe gezondheidsnota vastgesteld waarin op basis van recente gegevens de aandachtswijken en dorpen binnen de gemeente zijn benoemd. Actieplannen worden uitgewerkt en uitgevoerd (preventie activiteiten, aanpak laaggeletterdheid, gezonde scholen, kookactitiviteiten, enz,enz). 

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.