Interventie Amsterdam: Pak het systeem aan dat ongelijkheid in de hand werkt

In Amsterdam staat kansengelijkheid hoog op de agenda. Daarom investeert de gemeente in individuele begeleiding en ondersteuning, want: voor kinderen die thuis minder krijgen, is meer nodig op school. Maar de stad gaat vooral aan de slag met het aanpakken van het systeem dat kansenongelijkheid in de hand werkt. Wethouder Marjolein Moorman: “Kinderen worden nu op 11- of 12-jarige leeftijd geselecteerd op onderwijsniveau. Voor kinderen met een taalachterstand of een lastige thuissituatie is dat funest. Bovendien zorgt deze vroege selectie ervoor dat leerlingen al heel jong niet meer met kinderen met een ander onderwijsniveau in de klas zitten. Dat is voor alle leerlingen een slechte ontwikkeling.”

Aan de slag

Amsterdam gaat de komende vier jaar aan de slag met de PIEK-aanpak, waarbij piek staat voor professionaliseren, innoveren, excelleren en kansen bieden. “We willen investeren in scholen die bereid zijn een stap verder te gaan en het systeem verbeteren voor alle kinderen”, vervolgt Moorman. Er zijn drie actielijnen. Ten eerste de Brede Brugklas Bonus die draait om het tegengaan van vroegselectie en het versoepelen van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Brede brugklassen geven leerlingen langer de tijd om zich te ontplooien. Bovendien blijven leerlingen elkaar ontmoeten en van elkaar leren op gebieden als sport, samenleving en burgerschaps- en persoonsvorming.

De tweede actielijn is de ‘Allesinéénschool’. Scholen en kinderopvangorganisaties die vanuit één pedagogisch-didactische visie en aanpak werken, versoepelen de overgang van voor- naar basisschool en versterken de samenwerking met de buitenschoolse en naschoolse opvang.

Ten derde is er de ‘Amsterdamse Familie School’. Kinderen met een risico op een onderwijsachterstand komen vaak uit een huishouden waar meerdere problemen, zoals armoede, samenkomen. Acht Amsterdamse basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs worden een Amsterdamse Familie School. Zij krijgen extra middelen voor onder meer ruimere openingstijden, het betrekken van ouders en het aanpakken van armoede.

Ambitie

Aan De Brede Brugklas Bonus en de Amsterdamse Familie School wordt wetenschappelijk onderzoek gekoppeld om het effect van de interventies te meten. “Ik richt me op 2025, net als het Amsterdamse coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’”, zegt Moorman. “Kansengelijkheid vergt een lange adem en we leggen de lat hoog. De ambitie is dat alle Amsterdamse kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond.”

Contact

Gemeente Amsterdam

Karima Halioui

Senior beleidsadviseur Primair Onderwijs

E: k.halioui@amsterdam.nl

T: 06 10 24 53 76