Nieuwe aanvraagronde subsidie School en Omgeving open

Scholen kunnen tot en met 29 september 2023 weer subsidie aanvragen voor een buitenschools activiteitenaanbod voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidie is bedoeld voor scholen met de hoogste onderwijsachterstandsscores en voor scholen die al deelnemen aan het programma School en Omgeving. Hiermee kunnen zij de schooldag verrijken met extra activiteiten en zo meer kansen creëren voor kinderen en jongeren.

Nieuwe voorwaarden
De subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025 kent nieuwe voorwaarden. De subsidie is gericht op scholen met leerlingen die dit het hardst nodig hebben. Ook vraagt een school de subsidie voor twee schooljaren aan en ontvangen coalities een vast bedrag per leerling per uur. Daarnaast moeten scholen een extra activiteitenprogramma aanbieden van minimaal 5 uur per leerling per week.  Scholen die willen weten of ze in aanmerking komen voor de subsidie kunnen dit hier bekijken. Ook scholen die niet in aanmerking komen voor de subsidieregeling kunnen gebruik maken van de kennisdeling vanuit het programma School en Omgeving. Neem hiervoor contact op met één van de regiocoördinatoren van de Gelijke Kansen Alliantie. 

Subsidie aanvragen
Scholen kunnen de subsidie School en Omgeving 2023-2025 aanvragen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De voorbereidingen voor het aanvragen van de subsidie kosten tijd vanwege de verschillende stappen in het proces. Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen staat meer uitleg bij de stappen van de subsidieaanvraag en een overzicht van de meest gestelde vragen. Ook staan hier verschillende rekenvoorbeelden gegeven.

Kansengelijkheid in het onderwijs
Meer dan 600 scholen hebben hun buitenschoolse aanbod afgelopen schooljaar al kunnen uitbreiden met ondersteuning van het programma School en Omgeving. Dit deden zij in samenwerking met een gemeente en bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie of een sport- en cultuurvereniging. Denk aan een programma met extra activiteiten op het gebied van sport en gezondheid, muziek, cultuur en huiswerkbegeleiding. Zo dragen zij bij aan het vergroten van kansengelijkheid in het onderwijs.