Bridge High Dosage Tutoring heeft groot effect op de rekenvaardigheden blijkt uit tweejarig onderzoek UvA

Het inzetten van Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT) heeft een gunstig effect op het verbeteren van de rekenvaardigheid van maatschappelijke kwetsbare leerlingen uit groep 7 en 8 in het Haarlemse basisonderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waarvan de resultaten onlangs zijn gepresenteerd. Twee jaar lang heeft deze interventie plaatsgevonden op vijf basisscholen in Haarlem en is uitgevoerd door Stichting The Bridge Learning Interventions. De Gelijke Kansen Alliantie is een van de partijen die nauw betrokken is geweest bij de uitvoering van de interventie.

Bij Bridge HDT krijgen leerlingen met een grote leerachterstand gedurende het hele schooljaar elke dag onder schooltijd maatwerkgerichte begeleiding voor rekenen van een vaste, professionele tutor. Elke tutor begeleidt maximaal twee leerlingen per lesuur. Daarnaast houdt de tutor wekelijks contact met de ouders en is er intensief contact met de school.

Bijdrage van HDT aan kansengelijkheid

Onderzoek in de Verenigde Staten liet zien dat HDT-interventies significant bijdragen aan het verkleinen van kansenongelijkheid en dat deze methode schaalbaar is. Bridge HDT heeft ook eerder significante resultaten opgeleverd in het voortgezet onderwijs in Amsterdam Nieuw-West en wordt nu uitgevoerd en gemonitord in Amsterdam Zuidoost, Nieuw-West en Noord. In januari 2021 start tevens een Bridge HDT-project in Haarlem VO met steun van de Gelijke Kansen Alliantie.

Leerlingen tijdens het Bridge HDT project in Haarlem PO
Leerlingen van het Bridge HDT project in Haarlem PO

Vier doelstellingen geformuleerd om effect te bepalen

Tijdens de twee loopjaren van het onderzoek hebben in totaal op vijf verschillende basisscholen 100 leerlingen met een IV- of V-score op de Cito Rekenen/Wiskunde een jaar lang vanaf de helft van groep 7 tot en met de helft van groep 8 deelgenomen aan Bridge HDT. De evaluatie van de HDT-interventie in Haarlem is door de onderzoekers gebaseerd op vier doelstellingen die met de samenwerkingspartners zijn vastgesteld. De resultaten staan hieronder kort genoemd.

 1. De rekencompetenties van de leerlingen en dus hun rekenniveau stijgt
  Deelnemers aan Bridge HDT ontwikkelen zich van gemiddeld een V-score eindin groep 6, tot gemiddeld een ruime IV-score halverwege groep 8. Na de start van Bridge HDT verbeteren de scores van de deelnemers sterk en lopen ze een deel in (ruim 40%) van de achterstand op het landelijk gemiddelde. Dit is een inhaalslag van twee derde van een niveaugroep. Een bijzondere prestatie, want onderwijsinterventies met zulke significante effecten zijn zeldzaam. 
 2. Een toename aan zelfvertrouwen en sociaal-emotioneel welbevinden
  Of het zelfvertrouwen van leerlingen wel of niet is toegenomen, was kwantitatief moeilijk te meten. De kwalitatieve analyse suggereren wel dat de sociaal-emotionele vaardigheden en het welzijn van tutorleerlingen werd verhoogd.
 3. Een lichte verbetering op vakken als spelling, lezen en begrijpend lezen
  Hoewel leerlingen door hun deelname aan Bridge HDT reguliere talige vakken misten onder schooltijd, heeft dit geen negatief effect gehad op de vaardigheidsscores begrijpend lezen. Dat is eigenlijk een positieve bevinding: geen achteruitgang, is vooruitgang.
 4. Het advies van deelnemende leerlingen valt hoger uit dan gedacht bij de start van groep 7
  Waar 70-80% van de deelnemende leerlingen eind groep 6 op een niveau rekende dat zou leiden tot een advies lager dan vmbo-gt, was dit percentage in groep 8 gedaald tot 40%.

Vervolg op de huidige vorm van Bridge HDT

In juni 2020 is duidelijk geworden dat – mede door deze positieve onderzoeksresultaten – de samenwerkingspartners besloten hebben om een vierde loopjaar van Bridge HDT voort te zetten in de huidige vorm. Tijdens dit loopjaar zullen met alle betrokkenen samen plannen worden gemaakt over een vervolg na loopjaar 5, met inzet van eventueel meer kosteneffectieve en schaalbare modellen.

Wilt u meer weten over de resultaten van de evaluatiestudie van de UvA?

Download dan op de website van het UvA onderzoeksteam SEPP het volledige verslag.

De start van de interventie in Haarlem

In de context van het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en het vooruit helpen van (de meest) kwetsbare jongeren in onze samenleving, heeft beleidsadviseur onderwijs Margret Mes van stichting Salomo (nu: TWijs) samen met Lucas Rurup (destijds directeur van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs-Zuid-Kennemerland) eind 2017 een projectplan geschreven voor een Bridge HDT-interventie in Haarlem. Vervolgens zijn Bowen Paulle, het hoofd van het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Anne Kielman, directeur van Stichting The Bridge Learning Interventions (The Bridge) hierbij betrokken. Andere samenwerkingspartners zijn de gemeente Haarlem, de Gelijke Kansen Alliantie, de deelnemende schoolbesturen en uitvoerende organisatie Stichting The Bridge Learning Interventions.

Is deze interventie ook interessant voor uw school of gemeente?

Bekijk de mogelijkheden op de website van de Stichting The Bridge Learning Interventions.