Wethouder Van der Pas: "We willen elk kind de beste start geven"

Gemeente Meierijstad sluit met haar projecten op het gebied van gelijke kansen naadloos aan op de thema’s van de Gelijke Kansen Alliantie. Wethouder Coby van der Pas vertelt dat de gemeente elk kind de beste start wil geven: “Onze ambitie is dat we ieder kind gelijke kansen willen bieden om zijn talenten te ontwikkelen, gericht om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving en een passende plek in het arbeidsproces te kunnen vinden. Op die manier hopen we bij te dragen aan het geluk, welzijn en welbevinden van kinderen.”

Samenwerken staat voorop

“Samen met het onderwijs en ander partners (zoals samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvang en welzijn) heeft de gemeente de educatieve agenda opgesteld. Daarin staat wat we voor de kinderen willen betekenen en welke projecten we gaan uitvoeren om onderwijsachterstanden tegen te gaan, een goede aansluiting te realiseren tussen onderwijs en jeugdhulp en ook een goede aansluiting te realiseren van onderwijs met arbeidsmarkt. Voor dit laatste werken we als gemeente samen met onderwijs en bedrijfsleven.”

Portret van wethouder Coby van der Pas van gemeente Meierijstad

De schouders eronder voor gelijke kansen

“In de lokale educatieve agenda van gemeente Meierijstad is verwoord dat we kinderen gelijke kansen willen geven; goed onderwijs is belangrijk om onze kinderen voor te bereiden op de toekomst. Gezamenlijk zetten we de schouders eronder om kinderen gelijke kansen te bieden en hun talenten te ontwikkelen. Het moet daarbij niet uitmaken wie je ouders zijn, waar je geboren bent of dat je wel of geen beperking hebt… We willen ieder kind gelijke kansen bieden. Daarbij willen we ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis aanbieden, in de eigen woon- en leefomgeving van het kind.”

Projecten die op de kalender staan

“We hebben in de lokale educatieve agenda veel projecten opgenomen, die zijn onderverdeeld in thema’s. Deze thema’s komen grotendeels overeen met de centrale thema’s van de GKA. Komende periode gaan bijvoorbeeld de volgende projecten van start:

  • We gaan inzetten op de flexibele tutor. In groep 1 en 2 komen tutoren voor kinderen die vve hebben gehad, zodat die kinderen nog een tijdje extra begeleiding krijgen om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.
  • De mobiele brigade. Kinderen met een NT2-achtergrond kunnen via de Taalvijver zich de Nederlandse taal eigen maken. Als er na die periode extra inspanning nodig is om de taalvaardigheid verder te verstevigen in het onderwijs, komt de mobiele brigade in actie. Zij sturen dan begeleiders naar de school toe voor extra ondersteuning.
  • De derde actie, een taalonderzoek, is vanuit het onderwijs opgestart met als doel het niveau van de taalvaardigheid binnen de gemeente te verbeteren. Het expertisecentrum Nederlands, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, kwam na dit onderzoek met een aantal aanbevelingen. Als gemeente dragen we bij door aandacht te vragen voor het onderwerp, kennisdeling te faciliteren en projecten op het gebied van taal en begrijpend lezen te ondersteunen.”

Aandacht voor verbeteren van non-cognitieve vaardigheden

“Vanuit de gemeente ondersteunen we ook andere projecten, bijvoorbeeld projecten die gericht zijn op het bevorderen van non-cognitieve vaardigheden. Hiermee worden kinderen op allerlei vlakken uitgedaagd om talenten te laten zien en vaardigheden te ontwikkelen.

Een mooi voorbeeld daarvan is Let’s Play Skopos. Basisscholen uit Schijndel hebben samen met het bedrijfsleven en met een bijdrage van de gemeente een plek gecreëerd bestaande uit vier ruimtes waar kinderen zich laten inspireren en een beroep doen op hun 21e-eeuwse vaardigheden. Elke ruimte draait om een specifiek thema: natuur en milieu, techniek, ondernemen en creativiteit. Daar kunnen kinderen hun vaardigheden en talenten ontwikkelen. Het is leuk om te zien hoe enthousiast ze bezig zijn met bijvoorbeeld het repareren van een fiets, waarbij ze zien hoe de materialen werken, en hoe ze tot een goed resultaat komen.”

We hebben iedereen nodig om kinderen het beste te geven, hun talenten de ruimte te stimuleren en ze een mooie toekomst te geven.

Zelfvertrouwen groeit na pilot voor zwemlessen

“Als je kijkt naar andere initiatieven, zoals op het terrein van sport, loopt er momenteel een pilot op het gebied van uniek zwemmen. Deze pilot is bedoeld voor kinderen die extra aandacht nodig hebben om hun zwem-ABC te halen. Deze kinderen krijgen in kleine groepjes les, soms met een fysiotherapeut erbij, en blijken dan wel in staat om zich de zwemvaardigheden eigen te maken.

We zijn een jaar geleden gestart met de pilot en we zijn er heel blij mee. De positieve ervaringen die de kinderen hebben opgedaan tijdens deze zwemlessen, geeft ze zelfvertrouwen, dat ze ook op andere vlakken helpt. Het ligt in de bedoeling dit zwemaanbod structureel voort te zetten.”  

Samenwerking verstevigen met onderwijsveld en jeugdzorg

“Momenteel zijn we bezig met het verzamelen van aanvullende projecten vanuit het onderwijsveld en willen we daarna kijken hoe we die kunnen uitvoeren met ondersteuning van de GKA. Op die manier kunnen we samen een extra stap zetten om de talenten van kinderen te helpen ontwikkelen en ze goede ondersteuning te bieden.

Een goede samenwerking is essentieel willen we optimaal kunnen bijdragen in de ontwikkeling van kinderen. Daar hoort ook een goede verbinding met de jeugdzorg bij. Samenwerking binnen het onderwijsveld en verbinding met jeugdzorg willen we verstevigen. We hebben iedereen nodig om kinderen het beste te geven, hun talenten de ruimte te stimuleren en ze een mooie toekomst te geven.”