Interventie Zuid-Limburg: De Gezonde basisschool van de toekomst is een gamechanger

Zuid-Limburg is een regio met stevige, sociaalmaatschappelijke achterstanden. De regio kent (samen met Oost-Groningen) de laagste arbeidsparticipatie van Nederland, heeft relatief meer jongeren die gebruikmaken van jeugdhulp, is vergelijkbaar met de G4-steden als het gaat om kinderen die opgroeien in armoede en kent relatief meer mensen die laaggeletterd opgroeien. Deze achterstanden gaan van generatie op generatie over. Zuid-Limburg wil die trend doorbreken. Daarom startte onderwijsstichting MOVARE in 2015 een pilot: de Gezonde basisschool van de toekomst. Thomas Gelissen, programmamanager Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburgse gemeenten: “Zuid-Limburg is een broedplaats van nieuwe creatieve oplossingen om achterstanden in te lopen. De Basisschool van de toekomst is er één van.” 

Aan de slag

Vier scholen deden mee aan het experiment. Tijdens de verlengde schooldag eten kinderen gezamenlijk een gezonde lunch en krijgen ze één uur extra beweegactiviteit. De Universiteit van Maastricht toonde aan dat de pilot positieve effecten heeft op kinderen: kinderen krijgen een gezonder BMI, pestgedrag neemt af en kinderen geven aan dat ze met meer plezier naar school gaan. “Met deze prachtige resultaten kunnen we alleen maar zeggen ‘we gaan door’. Via de Gelijke Kansen Alliantie gaan nu ook de drie centrumgemeenten, Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen, een Basisschool van de toekomst neerzetten. We richten ons wederom op sport, bewegen en voeding, maar we voegen hier taalstimulering, talentontwikkeling en beroepenoriëntatie aan toe. Zo krijgen kinderen in achterstandswijken een nog breder palet aan onderwijs aangeboden. Universiteit Maastricht zal onderzoeken welke aanvullende effecten dit heeft op bijvoorbeeld leerprestaties, sociale vaardigheden, overgewicht,  de sfeer op school en het welbevinden van de kinderen.”

Ambitie

Zuid-Limburg wil in 2030 een kwart van de sociaalmaatschappelijke achterstanden ingelopen hebben, zo staat in het programma trendbreuk. Daarvoor is een intensieve samenwerking nodig tussen onderwijsveld, gemeenten, Provincie Limburg, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maatschappelijke partners en zorgpartners. “We gaan samen bedenken hoe we tussen nu en 2030 deze basisscholen van de toekomst op meer plekken in Zuid-Limburg kunnen realiseren. Dit is niet alleen voor kansengelijkheid van de kinderen belangrijk, maar ook om volgende generaties op te laten groeien met minder achterstanden.”

Contact

Thomas Gelissen

Programmamanager bij Trendbreuk Zuid Limburgse gemeenten

E: thomas.gelissen@ggdzl.nl

T: 06 42 05 72 74

W: www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl