Voorlezen ouders aan kinderen

Deze interventie blijkt effectief te zijn in het vergroten van de ouderbetrokkenheid, gemeten in het aantal minuten dat een ouder voorleest. Zowel de controle- als de behandelingsgroep kregen een tablet te leen waarop boeken konden worden gelezen. De behandelingsgroep kreeg als interventie sms’jes die de neiging om slechts op het heden te focussen beoogden te verhelpen. Dat poogden de sms'jes door commitment te creëren, herinneringen te sturen en sociale beloningen uit te delen. De interventiegroep las gemiddeld een boek per doordeweekse dag, vergeleken met twee of drie boeken per week in de controlegroep.

Over het onderzoek naar voorlezen

  • School: VVE
  • Duur: 6 weken
  • Evidentie: gerandomiseerd experiment
  • Duur: Verenigde Staten
  • Bron: Mayer, S., Kalil, A., Oreopoulos, P., & Gallegos, S. (2018). Using Behavioral Insights to Increase Parental Engagement: The Parents and Children Together Intervention. Journal of Human Resources, 0617-8835R.

Achtergrond

Deze interventie probeert de present bias te verhelpen. Deze bias houdt in dat mensen over het algemeen een voorkeur hebben voor een beloning op de korte termijn in plaats van een grotere beloning op de lange termijn. Dit is een verklaring waarom ouders niet genoeg in de toekomst van hun kind investeren. Ze achten de huidige kosten groter dan de beloning die in de toekomst ligt. De omgeving die kinderen op zeer jonge leeftijd ervaren heeft een buitengewoon grote invloed op hun succes als volwassene. Zo speelt de omgeving een belangrijke rol in de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, geletterdheid, rekenvaardigheid, en sociaal-emotionele vaardigheden zoals beheersing en doorzettingsvermogen. De school is een belangrijke omgevingsinvloed, maar de thuissituatie en de rol van ouders zijn waarschijnlijk nog belangrijker. De praktijk heeft uitgewezen dat ouders van kansarme kinderen een sterkere present bias hebben, waardoor ze minder investeren in hun kind. Verschillen tussen kansarme en kansrijke kinderen ontstaan hierdoor grotendeels buiten school. Deze interventie maakt gebruik van drie manieren om de present bias te verhelpen:

  1. een commitment instrument;
  2. herinneringen;
  3. sociale beloningen.

Doelgroep

Deze interventie werd toegepast op gesubsidieerde voorscholen in Chicago bij ouders van (zeer jonge) kinderen met een migratieachtergrond.

Interventie

Ouders met kinderen van 3 tot 5 jaar die ingeschreven waren op gesubsidieerde voorscholen in Chicago (bijvoorbeeld Head Start) kregen een elektronische tablet te leen voor deze zes weken durende interventie. De tablets bevatten een applicatie waar meer dan 500 kinderboeken op gedownload zijn in het Engels en het Spaans. In elk voorschool waren ouders gerandomiseerd (onwillekeurig) toegewezen aan de interventie- of de controlegroep, die ook een tablets te leen kreeg. De interventie zelf omvatte drie gedragsinstrumenten (een commitment instrument, herinneringen en een sociale prikkel) plus informatie over het belang van voorlezen. Aan het begin van elke week werden ouders gevraagd om een doel te stellen voor de hoeveel tijd die ze aan hun kind wilden voorlezen. De Virtual Goal Keeper (VGK) hield online de leestijd bij en aan het eind van de week kregen de ouders hun eigen resultaat te zien. Daarnaast kregen ze elke doordeweekse dag een sms’je met een herinnering aan het door hun gestelde doel en over het belang van lezen. Als sociale beloning kregen de ouders bij het bereiken van hun doel een sms met felicitaties en een cartoon van een beertje dat een vreugdesdansje deed. Daarnaast ging er elke week een sms naar alle ouders waarin stond: ‘Deze week heeft in jouw groep de ouder met tablet nummer … het meeste voorgelezen! Felicitaties voor de betreffende ouder!’ De winnende ouder wist op die manier dat hij/zij het meeste had voorgelezen, maar de andere ouders wisten niet wie het was.

Resultaten

De interventie deed het aantal minuten dat een ouder aan zijn/haar kind voorlas gemiddeld stijgen met 88,3 minuten. Dit komt overeen met meer dan twee keer zoveel leestijd als de controlegroep (een stijging van 63,3 minuten naar 151,7 minuten). De interventiegroep las gemiddeld een boek per doordeweekse dag, vergeleken met twee of drie boeken per week in de controlegroep. De stijging was veel groter voor ouders bij wie vooraf aan het experiment een sterke present bias was vastgesteld.