Schooltijd verlengen

Deze overzichtsstudie laat zien dat het verlengen van de schooltijd voor de hele klas een zwak positief effect heeft op de leerprestaties. 

Over het onderzoek naar verlengde schooltijd

  • School: PO/VO
  • Evidentie: overzichtsstudie met voornamelijk gerandomiseerde experimenten
  • Locatie: Nederland, VS, Zweden
  • Bron: Paragraaf 3.1, pp. 11-12, in Bolhaar, J., Houkes-Hommes, A., & Van der Ven, K. (2018). Bewezen (in)effectieve maatregelen tegen leerachterstanden in het primair onderwijs. Centraal Plan Bureau.

Achtergrond

Uit een studie van Fitzpatrick et al. (2011) blijkt dat een jaar regulier onderwijs op de basisschool 1,2 SD rekenen oplevert en 0,9 SD taal. Intuïtief leidt dat tot de veronderstelling dat dat basisschoolkinderen in een langer schooljaar meer leren dan in een korter schooljaar. 

Doelgroep

De interventies zijn gericht op kinderen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Interventie

De verschillende studies bestuderen allemaal het effect van een verlenging van de schooltijd van kinderen in het primair onderwijs en/of het voortgezet onderwijs. De studies verschillen van elkaar in welke mate de interventies het schooljaar verlengen en hoe lang een schooljaar zonder interventie duurt. Carlsson et al. (2015) onderzoeken het verlengen van de schooltijd in Zweden met tien extra schooldagen. Sims (2008) onderzoekt het verschil tussen rijke en arme scholen in de VS die een week langer open gaan, omdat ze slecht uit een vergelijkende toets kwamen. Leuven et al. (2010) onderzoeken het effect op de leerprestaties van een maand extra kleuteren onder 10% van alle kleuters.

Resultaten

Carlsson et al. (2015) vinden dat het verlengen van de schooltijd met tien extra schooldagen in het voortgezet onderwijs van Zweden leidt tot een 0,01 SD hogere score op een intelligentietest voor achttienjarigen. De opleiding en het inkomen van de ouders lijken geen invloed te hebben op de uitkomsten. 

Sims (2008) vindt dat een week extra schooltijd bij rijkere Amerikaanse scholen tot meer leerwinst leidt dan bij armere scholen. De scholen in schooldistricten met hogere onderwijsuitgaven konden hun rekenprestaties dankzij de extra week verhogen met 0,04 SD. De scholen in spaarzame districten verbeterden hun resultaten niet. De extra week had geen taalbevorderend effect. 

Leuven et al. (2010) vinden dat het verlengen van de kleutertijd op Nederlandse scholen met een maand gemiddeld gezien geen meetbaar effect heeft op de leerprestaties. Echter, de interventie levert wel iets op voor kinderen uit een achterstandspositie. De taalvaardigheid van deze groep ging omhoog met 0,06 SD en hun rekenvaardigheid met 0,05 SD. Dat de interventie alleen effect heeft voor kinderen in een achterstandspositie komt waarschijnlijk doordat zij een minder cognitief stimulerende thuisomgeving hebben.   

*SD = standaarddeviatie.
Een standaarddeviatie is een spreidingsmaat, waarmee aangegeven kan worden in hoeverre studenten afwijken van het gemiddelde. Dit is een handige manier om verschillende toetsscores met elkaar te vergelijken. Als studenten een halve SD (0,50 SD) leerwinst bereiken door een maatregel, dan rekenen en lezen zij een onderwijsniveau hoger dankzij de maatregel. Als zij voordien rekenen en lezen op vmbo-t-niveau, rekenen en lezen ze daarna op havo-niveau.
Bron: CPB. (2018).