Opzetten ontbijtclub

Het Magic Breakfast project verleende hulp en grondstoffen aan scholen om een gratis en universeel voorschools ontbijt op te zetten voor alle kinderen in groep 2 en 6 van een basisschool. Het doel van het project was om de schoolaanwezigheid van de kinderen te vergroten door middel van het verstrekken van een gezond ontbijt. Als resultaat bleken de kinderen een additionele onderwijsontwikkeling van twee maanden door te maken. Dat kwam verrassend genoeg niet doordat meer kinderen een ontbijt nuttigden, maar door de setting van de breakfast club waarin ontbeten werd. Ook bleken de kinderen minder probleemgedrag op school te vertonen. De breakfast club bleek een (kosten-)effectieve manier om de aanwezigheid te vergroten.

Over het onderzoek naar ontbijtclub opzetten

Achtergrond

Kinderen uit arme gezinnen nuttigen minder vaak een (gezond) ontbijt en komen minder vaak uit een omgeving waarin naar school gaan gestimuleerd wordt. In Engeland en Wales zijn er daarom diverse projecten opgezet voor een universeel, gratis en voorschools ontbijt. Dit beleid bleek echter nog geen wetenschappelijke basis te kennen. Daarom heeft de Education Endowment Foundation (EEF) een studie opgezet om het effect van deze ontbijtclubs te onderzoeken.

Doelgroep

Deze interventie is gericht op het vergroten van de schoolaanwezigheid van kinderen op scholen met een relatief groot aandeel studenten uit een achterstandspositie. De breakfast club was toegankelijk voor alle studenten uit groep 2 en 6 van de basisschool.

Interventie

Het Magic Breakfast project verleende hulp en grondstoffen aan scholen om een gratis en universeel voorschools ontbijt op te zetten voor alle kinderen in groep 2 en 6 van de basisschool. De term 'universeel' wil zeggen dat het ontbijt toegankelijk was voor alle kinderen in een bepaald leerjaar, onafhankelijk van de gezinssituatie. Het doel van het project was om de schoolaanwezigheid van de kinderen te vergroten door middel van het verstrekken van een gezond ontbijt. Aan het driejarige project deden 106 scholen mee en 8600 leerlingen. Ca. 55% van de leerlingen had al eerder recht op een gratis schoolmaaltijden en 23% had speciale onderwijsbehoeften. Dit zijn indicatoren voor een lage sociaal-economische achtergrond. Aan docenten werd gevraagd om door middel van een survey het gedrag van kinderen in de klas te observeren. Uiteindelijk werden de onderwijsprestaties, het gedrag en de aanwezigheid van leerlingen die wel deelnamen aan de breakfast club vergeleken met kinderen die niet deelnamen.

Resultaten

De kinderen die deelnamen aan de breakfast club bleken over het algemeen een additionele onderwijsontwikkeling van twee maanden door te maken. Dat kwam verrassend genoeg niet doordat er meer kinderen een ontbijt nuttigden, maar door de setting van de breakfast club waarin ontbeten werd. De onderzoekers noemen dat dit zou kunnen komen doordat de schoolontbijten voedzamer zijn, of dat de breakfast club de leerlingen effectief voorbereid op leren. Voor kinderen uit groep 2 bleek de interventie het effectiefst. Daarnaast bleken zowel kinderen uit groep 2 als uit groep 6 minder probleemgedrag op school te vertonen. De breakfast club bleek bovenal een kosten-effectieve manier om de aanwezigheid te vergroten.