Elk kind heeft een voorbeeld nodig

De eerste gastles van de GKA-pilot credible messengers vond plaats op basisschool CBS Tamarinde in Zaandam. De kinderen hebben bijna een uur lang in opperste concentratie geluisterd naar het verhaal van credible messenger Soufiane Touzani. Niet bij de pakken neerzitten en je huiswerk maken omdat alles wat je leert van pas kan komen, is bij veel leerlingen blijven hangen. Directeur Janneke Oosterman vertelt onder meer over de gastles van Touzani, het belang van personen waarmee kinderen zich kunnen identificeren voor het zelfvertrouwen en waarom de inzet van credible messengers nuttig is om een boodschap over te brengen.

De inzet van een credible messenger voor het bevorderen van kansengelijkheid

“De kinderen op deze school hebben voorbeelden nodig. Mensen uit hun eigen cultuur die laten zien dat je altijd een keuze hebt tussen goed en kwaad. Er zijn in deze wijk zoveel verleidingen voor kinderen om bijvoorbeeld het criminele pad op te gaan. Het is voor veel jongeren verleidelijk om snel veel geld te verdienen. Laten zien aan kinderen dat een beroep waarmee je weliswaar minder verdient maar waardoor je wel een eerlijk leven leidt ook een optie is. Niet iedereen rijdt in een dure auto, met minder kan je ook een gelukkig leven leiden. Het inzetten van een credible messenger draagt hieraan bij.

We werken in een kwetsbare, vrij homogene wijk. Veel kinderen groeien op onder de armoedegrens. Het is een wijk waarin veel verschillende culturen samenleven. Een deel van de bewoners bevindt zich in een kwetsbare positie in sociaal- economisch opzicht. De populatie is niet erg gemêleerd. De bewoners die financieel meer te besteden krijgen, trekken uit de wijk. Het is belangrijk dat de samenstelling van de wijk diverser wordt, een afspiegeling van de maatschappij is.

De gastles van Soufiane Touzani was mooi, omdat de kinderen iemand vanuit hun eigen achtergrond zien die vertelt over het belang van doorzetten en wat je ermee kunt bereiken. Het is belangrijk om kinderen een breder perspectief te geven en om daarom meer credible messengers vanuit verschillende beroepsgroepen in te zetten als inspirerend voorbeeld.”

Directeur Janneke Oosterman van CBS Tamarinde in Zaandam
Janneke Oosterman

De invloed op kinderen van een credible messenger op het zelfvertrouwen

“Kinderen identificeren zich met Touzani, hij is ondanks tegenslagen of armoede heel succesvol geworden. Hij heeft zijn dromen en ambities bijgesteld na tegenslagen en ze uiteindelijk wel gerealiseerd. De reactie van de kinderen op de gastles van Touzani was: ‘Juf, nu ga ik echt hard werken.’ En: ‘We begrijpen nu dat doorzetten heel belangrijk is.’ Het enthousiasme en de inspiratie die kinderen hebben opgedaan door de gastles is prachtig om te zien. Deze ervaringen blijven kinderen bij. Ze praten er nog steeds over.

Wat we als school belangrijk vinden, is kinderen leren om te gaan met tegenslagen. Elk kind krijgt ermee te maken. Je kunt een kind er niet voor behoeden. Onze ambitie is om kinderen bij te brengen dat zij verantwoordelijk zijn voor zichzelf, de ander en de maatschappij. Verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en de keuzes die zij maken. Verhalen van anderen, van personen met wie kinderen zich identificeren, helpen bij het creëren van bewustwording. De impact van credible messengers kan dan groter zijn dan het verhaal van de leraar of de ouders.”

De impact van credible messengers kan groter zijn dan het verhaal van de leraar of de ouders.

Bevorderen van kansengelijkheid op basisschool CBS Tamarinde en daarbuiten

“Bij het bevorderen van kansengelijkheid denk ik allereerst aan het belang van goed onderwijs. Onderwijs is de beste manier om kinderen kansen te geven. Cruciaal is om een goede samenwerking met ouders en sociale partners in de wijk te hebben. Bekijken wat een kind nodig heeft en wat het gezin nodig heeft om een kind te laten ontwikkelen is heel belangrijk. Ouders spelen een cruciale rol in de schoolloopbaan van hun kind. Niet elke ouder is echter altijd in staat om een kind te bieden wat het nodig heeft. De rol van ouders versterken of alternatieven aanbieden zodat een kind kan blijven ontwikkelen, bevordert kansengelijkheid.

Het onderwerp kansengelijkheid gaat me na het hart. Ik probeer binnen mijn invloedssfeer het gesprek hierover aan te gaan. De burgemeester van Zaanstad Jan Hamming maakt zich gelukkig hard voor dit thema. Er is onlangs het manifest ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’ ondertekend door vijftien Nederlandse burgemeesters om extra aandacht te hebben voor de meest kwetsbare gebieden in Nederlandse steden.

Het is heel belangrijk dat Nederlanders zich bewust zijn van dat het in Nederland wel degelijk verschil maakt waar je geboren wordt of opgroeit. Nederland zou het niet moeten uitmaken waar je geboren bent om goed onderwijs te krijgen en de juiste ondersteuning. Helaas is dat nu wel het geval. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om in de vorm van goed onderwijs bij te dragen aan kansengelijkheid. Dat houdt in dat elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen naar vermogen. Voor het ene kind betekent dat flink investeren om de taalontwikkeling op gang te brengen en voor een ander kind is meer ondersteuning nodig op sociaal-emotioneel vlak. Samenwerking met jeugdteam, GGD, wijkteam en politie is essentieel. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat kinderen het beter krijgen.”

Met scholen, gemeente en maatschappelijke partners werken aan het verbeteren van kansengelijkheid

“Toen ik ruim vijf jaar geleden directeur werd van Tamarinde was de samenwerking tussen sociale partners in de wijk niet optimaal. Afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in de samenwerking. Nu overleggen maandelijks de jeugdteams in de wijk met de interne begeleider en maatschappelijk werker over kinderen en gezinnen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Het is zo belangrijk dat er wordt samengewerkt en samen naar het gezin uit te stralen: ‘We zijn er voor je.’ Het verbreden van partnerschap met een initiatief als de GKA is heel waardevol. Wellicht kan de GKA helpen met het verbreden van het netwerk.”