Nieuwe subsidieregeling Programma School en Omgeving 2023-2025

Van 28 augustus tot en met 29 september 2023 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale organisaties, extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken. De subsidieregeling is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore en voor scholen binnen bestaande coalities die al deelnemen aan het programma School en Omgeving.

Programma School en Omgeving
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich thuis, op school en in hun buurt. Een aanzienlijk deel van de ontwikkeling vindt buiten school(tijd) plaats. Denk bijvoorbeeld aan voorlezen door familie, samen huiswerk maken, voetbaltraining of een bijbaantje. Het programma School en Omgeving van het ministerie van OCW stimuleert scholen om samen met hun omgeving leerlingen extra activiteiten aan te bieden. In dit programma werken in totaal meer dan 127 coalities in heel Nederland samen, vanuit een lerende aanpak, om kansengelijkheid te vergroten.

Scholen in categorie A en B
Behalve voor scholen die al aan het programma meedoen, is de nieuwe subsidieregeling specifiek bedoeld voor scholen waar dit, zoals in het coalitieakkoord gesteld ‘het hardste nodig is’. Schoolvestigingen die in deze doelgroep vallen krijgen vanaf volgend jaar relatief meer geld. Hiervoor is een categorisering gemaakt op basis van de relatieve achterstandsscore zoals berekend door het CBS. Scholen die nog geen deel uitmaken van het huidige programma, kunnen subsidie aanvragen als zij in deze categorie vallen. De gebruikte indicatoren en lijst met schoolvestigingen in categorie A (scholen met de hoogste achterstandsscores) en categorie B (scholen in bestaande coalities in het programma) zijn te vinden in de regeling.

Subsidie aanvragen
De nieuwe subsidieregeling is op 6 juli 2023 gepubliceerd. In de regeling vindt u alle voorwaarden, eisen en de lijsten van scholen in categorie A en B. Van 28 augustus tot en met 29 september 2023 kunnen coalities van scholen, gemeente en betrokken (maatschappelijke) organisaties subsidie aanvragen via Dus-I. Om de subsidie aan te vragen, moeten aanvragers een aantal stappen volgen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze stappen en het programma.

Specifieke uitkering gemeente
Vijf coalities die onderdeel uitmaken van een focusgebied van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid nemen deel aan een pilot. Hierin worden middelen via de gemeente aangevraagd en verkend of gebieden hierdoor beter integraal beleid kunnen voeren. Meer informatie over deze specifieke uitkering is hier te vinden.