GKA-gemeenten uitgelicht: Venray

In 2022 wordt het aantal GKA-agenda’s verdubbeld naar honderd. In een agenda staat beschreven welke interventies binnen de gemeente worden uitgevoerd om kansengelijkheid te bevorderen. De lokale context en uitdagingen zijn in elke gemeente anders, wat elke agenda uniek maakt. Daarom gaan we met nieuwe en bestaande GKA-gemeenten in gesprek over hun agenda’s en de lokale context waarin zij werken. Dit keer waren wij in gesprek met Jan Jenneskens, Wethouder Onderwijs, Ruimte, Wonen & Middelen bij Gemeente Venray.

Jan Jenneskens

Hoe zou u Gemeente Venray omschrijven op het gebied van kansengelijkheid?
“Venray is een plattelandsgemeente met een stedelijke kern en dertien dorpen. De gemeente telt ruim 43.000 inwoners, waarvan 19,9% een migratieachtergrond heeft. De kern Venray kent een zekere grootstedelijke problematiek: armoede, laaggeletterdheid en sociaal economische status. Dat zorgt voor sociale ongelijkheid.

Ook in Venray geldt: daar waar je wieg staat, wordt je toekomst bepaald. We hebben daarom de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in kansengelijkheid samen met onze onderwijspartners. De waarde van die samenwerking en de wil om samen iets te bewerkstelligen zie ik als een succesfactor in deze aanpak. Maar de olievlek moet groter worden, de bewustwording moet toenemen, binnen het onderwijs, maar ook onder bedrijven en inwoners van de gemeente.”

“Ook in Venray geldt: daar waar je wieg staat, wordt je toekomst bepaald.”

Met welke interventie van jullie GKA-agenda gaan jullie de komende jaren kansengelijkheid stimuleren?
In de afgelopen periode heeft op drie Venrayse basisscholen het project ‘Thuis in Taal & Spel’ gedraaid, in samenwerking met de Speelgoedbank. Om verder te kunnen bouwen aan de optimale ontwikkeling van het jonge kind, is er op dit moment extra aandacht voor het versterken van het onderwijs en spel bij kinderen. Taal- en spelontwikkeling is geen taak alleen van de school en kinderopvang, maar gaat thuis verder. In taalarme gezinnen wordt vaak alleen verzorgend opgevoed en is ontwikkeling en leerzaam spelmateriaal geen vanzelfsprekendheid.

Met deze interventie hebben wij verschillende doelstellingen voor ogen. Ten eerste het bevorderen van de ontwikkeling van het kind binnen het VVE-programma en bijbehorende doelen. Daarnaast het verlengen van de onderwijstijd door een combinatie van aanbod thuis en op het kindcentrum. Ten slotte willen we de ouderbetrokkenheid bevorderen.

Dit succesvolle project willen wij op de drie pilotscholen extra waarborgen en uitbreiden naar minimaal één en het liefste twee schoollocaties, waarbij de werkzame elementen en de opgedane kennis op de huidige locaties optimaal worden benut. De kracht van ‘Thuis in Taal & Spel’ is de systematische aanpak door de combinatie van VVE op het kindcentrum en ontwikkelingsstimulering thuis waarbij ouders worden betrokken en de verbinding achter de voordeur wordt gemaakt.

Wat hoopt u dat de samenwerking met de GKA jullie als gemeente brengt?
Het is inmiddels pijnlijk duidelijk dat de coronacrisis vooral negatief heeft uitgepakt voor de (reeds) kansarme kinderen en hun gezinnen. De verschillen tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders zijn door de coronacrisis toegenomen. Bewustwording van en focus op ongelijke kansen verdient blijvende aandacht in het onderwijs voor de komende jaren. Dit vraagt structurele afspraken over de duurzame inbedding van het gedachtegoed en borging van de opbrengsten van de afgelopen vier jaar. Het doel is dat kansengelijkheid niet meer wordt benaderd als een fragmentarisch thema, maar geïntegreerd raakt in het reguliere onderwijsaanbod.