Gelijke Kansen Alliantie in Nationaal Programma Onderwijs

*Disclaimer: Onderstaande is een nieuwsbericht van 18 februari 2021. Inmiddels heeft de GKA haar doelstellingen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs behaald. De verdieping van de eerste 50 GKA-agenda's en verbreding van het netwerk door uitbreiding naar circa 100 gemeenten is gerealiseerd. Zie voortgansrapportage 2022 voor meer informatie.

Omdat de huidige generatie leerlingen en studenten ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst verdient, heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs, waarmee in totaal 8,5 miljard euro wordt geïnvesteerd, gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen én compenseren van vertraging en het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft in dit programma, dat de komende maanden nader uitgewerkt zal worden, een actieve rol en zal de huidige 50 GKA-agenda’s verdiepen en het aantal deelnemende gemeenten uitbreiden naar op termijn circa 100 gemeenten. 

“De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) zal haar activiteiten uitbreiden ter ondersteuning van gemeenten. Zo zal de GKA de inzet van expertpools en regiocoördinatoren uitbreiden die gemeenten kunnen adviseren en hen kunnen helpen bij het opstellen en uitvoeren van maatregelen. Ook zal de GKA de agenda’s met aangesloten gemeenten verdiepen en het aantal deelnemende gemeenten uitbreiden van het huidige 50-tal naar op termijn circa 100 gemeenten. Bestaande netwerken en structuren tussen gemeenten, onderwijs en andere partners worden daarbij zoveel mogelijk benut en aangesloten bij de lokale context.”

Nationaal Programma Onderwijs, 17 februari 2021

Gemeenten en scholen

In het Nationaal Programma zijn substantiële extra financiële middelen opgenomen voor scholen om programma’s op te zetten en maatregelen te nemen die passen bij de situatie van hun leerlingen. Gemeenten krijgen extra middelen om een lokale, integrale en meerjarige aanpak samen te stellen en in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten op te zetten gericht op de ontwikkeling van de talenten en vaardigheden van leerlingen. Binnen de Gelijke Kansen Alliantie zijn hiervan goede voorbeelden bekend die gedeeld zullen worden.

“Gemeenten kunnen een rol vervullen in het compleet maken van het stedelijk beeld en patronen. Op basis daarvan kunnen gemeenten bepalen welke aanvullende onderwijsprogramma’s, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen bieden, met name voor scholen met extra uitdagingen. Ook kunnen zij hierbij gebruik maken van het Dashboard Gelijke Kansen Regionaal.”

Nationaal Programma Onderwijs, 17 februari 2021

Regionaal GKA-Dashboard

Voor scholen en gemeenten met veel leerlingen met minder kansen is verhoudingsgewijs meer geld beschikbaar. Voor analyse kunnen scholen en gemeenten gebruik maken van de data uit het regionaal GKA-dashboard.

“De meeste financiële middelen gaan naar de scholen. Gemeenten ontvangen extra middelen om aanvullende maatregelen te treffen die scholen niet of minder goed zelf kunnen treffen, bijvoorbeeld met meer inzet van kinderopvang en jeugdzorg. In de Gelijke Kansen Alliantie zijn hiervan goede voorbeelden bekend, die gedeeld zullen worden.”

Kamerbrief Nationaal Programma Onderwijs, 17 februari 2021

Kennisdeling

Naast alle eerdergenoemde activiteiten zal de Gelijke Kansen Alliantie de komende periode verder invulling geven aan een kennisdelingsaanpak, gericht op het samenbrengen en delen van goede voorbeelden en opschalen van bewezen effectieve interventies met behoud van kwaliteit.