Beleidsupdate: subsidieregeling vrijroosteren leraren

Twintig schoolbesturen in het PO en VO kunnen gebruikmaken van de tweede subsidieronde om leraren vrij te roosteren. Scholen met veel achterstandenproblematiek krijgen zo de kans om te investeren in activiteiten op het gebied van coaching en in intensieve begeleiding van leerlingen. Besturen die subsidie krijgen, zijn verplicht om mee te werken aan het monitoronderzoek en de evaluatie van deze regeling. Aanvragen is mogelijk vanaf half juni.

Subsidieregeling vrijroosteren leraren

Een van de maatregelen uit het Actieplan Gelijke Kansen (2017-2020) was een subsidie om leraren vrij te roosteren. Binnenkort wordt een tweede subsidieronde gestart voor de periode 2019-2021. Er komt wederom subsidie beschikbaar voor twintig besturen in het primair en voortgezet onderwijs om leraren vrij te roosteren. Een bestuur kan maximaal €290.800 aanvragen voor twee schooljaren. Scholen met veel achterstandenproblematiek krijgen zo de gelegenheid leraren te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van coaching en intensieve begeleiding van leerlingen.

Nieuwe regeling binnenkort beschikbaar

De subsidieregeling wordt half juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Alleen scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand komen in aanmerking voor de subsidie, bij de regeling zal gepubliceerd worden voor welke scholen dit geldt. De sluitingsdatum van de aanvraagperiode is in september. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), via een digitaal aanvraagformulier. Bevoegde gezagen die in de eerste ronde subsidie hebben ontvangen, komen in de tweede ronde niet voor subsidie in aanmerking. Belangstellenden kunnen alvast de huidige (‘oude’) regeling bekijken, die gepubliceerd is in de Staatscourant van 16 juni 2017. De nieuwe regeling verschilt weinig van de vorige regeling. Wel zal aan nieuwe deelnemers worden gevraagd explicieter aan te geven, hoe zij de opgedane kennis en expertise zullen delen met het onderwijsveld en zullen borgen binnen hun eigen organisatie.

Monitor en evaluatie

Scholen die meedoen werken dus ook aan het borgen van de opgedane kennis en ervaring in het personeelsbeleid of de inrichting van het onderwijs. Hun ervaringen dragen bij aan de doorontwikkeling van het beleid op het gebied van professionalisering van leraren en gelijke kansen in het onderwijs. Een onderzoeksbureau zal de maatregel monitoren en evalueren. De schoolbesturen zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek (monitoring en evaluatie).