Starters

Binnen het programma School en Omgeving worden in 2022 maximaal 35 ‘starters’ geselecteerd. Dit zijn gebieden met de wens om met een lokale coalitie gezamenlijk een aanvullend buitenschools aanbod vorm te geven. Starters kunnen een aanvraag indienen voor de kosten die nodig zijn om tezamen met de gemeente(n) en lokale partners een projectplan op te stellen voor het in een vervolgfase uitvoeren van een rijke schooldag.

Lokale coalities die een (subsidie)aanvraag willen indienen om als starter opgenomen te worden binnen het programma School en Omgeving, kunnen dit in de periode van 22 augustus 2022 tot en met 30 september 2022 doen via de website van dus-i. De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring dat de aanvrager starter is en een intentieverklaring van minimaal de schoolvestiging en minimaal één gemeente om tot een convenant te komen. U leest hierover meer in de subsidieregeling School en Omgeving op de website van de Staatscourant.