Zelfbevestiging als middel tegen stereotypering

Deze interventie toetst of self-affirmation (zelfbevestiging) de negatieve stereotypering die minderheidsleerlingen over zichzelf hebben kan beïnvloeden of zelfs kan verhelpen. Leerlingen in de experimentele groep hadden vijftien minuten de tijd om de waarde(n) die zij het belangrijkste vonden op te schrijven en om vervolgens in een korte tekst te onderbouwen waarom deze waarde(n) zo belangrijk voor hen waren. De leerlingen in de experimentele groep scoorden hogere cijfers; vooral Afrikaans-Amerikaanse leerlingen scoorden beter. De interventie verbeterde de cijfers van Afrikaans-Amerikaanse leerlingen significant en verminderde de racial achievement gap met 40%.

Over het onderzoek naar zelfbevestiging

  • School: VO
  • Duur: 15 minuten
  • Evidentie: gerandomiseerd experiment
  • Locatie: Verenigde Staten
  • Bron: Cohen, G. L., Garcia, J., Apfel, N., & Master, A. (2006). Reducing the racial achievement gap: A social-psychological intervention. science, 313(5791), 1307-1310.

Achtergrond

Het is een breed ondersteund idee dat negatieve zelf-stereotypering de academische prestaties van leerlingen beïnvloedt. Self-affirmation is een theorie uit de psychologie die gebruikt wordt om een negatief zelfbeeld te verhelpen. Door de eigenwaarde te promoten, kan het zelfbeeld verbeterd worden.

Doelgroep

De interventie werd uitgevoerd op scholen met een groot aandeel minderheidsleerlingen.

Interventie

Leerlingen uit de experimentele groep en de controlegroep kregen allebei een lijst met waarden te zien. De leerlingen in de experimentele groep hadden vijftien minuten de tijd om de waarde(n) die zij het belangrijkste vonden op te schrijven en om vervolgens in een korte tekst te onderbouwen waarom deze waarde(n) zo belangrijk voor hen waren. De leerlingen in de controlegroep moesten juist de waarde(n) kiezen die ze het minst belangrijk vonden en hierover een kort essay schrijven.

Resultaten

De leerlingen in de experimentele groep scoorden 0,3 GPA punt hoger dan de controlegroep (op een vierpuntenschaal). De effecten waren het grootste voor Afrikaans-Amerikaanse leerlingen. De interventie verbeterde de cijfers van Afrikaans-Amerikaanse leerlingen significant. Voor Europees-Amerikanen waren de effecten klein en insignificant. De interventie resulteerde in positieve effecten voor 70% van de Afrikaans-Amerikanen waarbij het geen verschil maakte of de leerling voorheen getypeerd werd als een laag- of hoogpresteerder.