Doorgroeiers

Binnen het programma School en Omgeving worden in 2022 maximaal 50 ‘doorgroeiers’ geselecteerd. Dit zijn gebieden met een bestaand aanbod, dat (nog) niet van dezelfde omvang en met hetzelfde bereik als de voorlopers. Lokale coalities die een (subsidie)aanvraag willen indienen om als doorgroeier opgenomen te worden binnen het programma School en Omgeving, kunnen dit in de periode van 22 augustus 2022 tot en met 30 september 2022 doen via de website van dus-i. De aanvraag moet vergezeld gaan van een convenant en activiteitenplan. U leest hierover meer in de subsidieregeling School en Omgeving op de website van de Staatscourant.

Convenant

De geselecteerde doorgroeiers dienen een gezamenlijk convenant in te vullen waar alle betrokken partijen zich aan commiteren. Per coalitie moet één convenant ingediend te worden. Een toelichting op de subsidieregeling voor voorlopers, doorgroeiers en starters is te vinden op  deze pagina.