Deelnemers subsidieregeling School en Omgeving

Op steeds meer plekken geven lokale coalities met behulp van de subsidie School en omgeving de komende jaren een extra impuls aan een stimulerende omgeving van leerlingen. De Gelijke Kansen Alliantie ondersteunt de coalities met expertise en doet onderzoek naar wat werkt. Zo kunnen we over een paar jaar de succesvolle varianten van een verrijkte schooldag beschikbaar te stellen voor alle scholen in heel Nederland.

Er zijn coalities die nu al extra activiteiten op of rond de school aanbieden in samenwerking met verschillende partners, zoals bijvoorbeeld de gemeente, de kinderopvang en sport- en cultuurverenigingen. Deze coalities hebben de ambitie hun activiteiten door te ontwikkelen, uit te breiden en aan meer leerlingen aan te bieden. Ook zijn er coalities die hun aanbod willen uitbreiden en het bereik willen vergroten. En er zijn gebieden die de wens hebben om met een lokale coalitie een aanvullend buitenschools aanbod op te zetten.

Het programma School en omgeving werkt met een zogenaamde lerende aanpak, zodat werkzame elementen kunnen worden opgeschaald met behoud van kwaliteit. Hierdoor kunnen in de toekomst nog veel meer leerlingen gebruik maken van een aanvullend aanbod.

De deelnemers

Almelo

Acht basisscholen verzorgen in nauwe afstemming met de buitenschoolse opvang een buitenschools aanbod op het gebied van sport, cultuur, wetenschap en techniek voor circa 860 leerlingen.

Almere

OSG De Meergronden biedt in samenwerking met maatschappelijke organisaties een buitenschools programma aan gericht op financiële en leefstijleducatie, leesbevordering en sociaal-emotionele ontwikkeling voor circa 1000 leerlingen.

Alphen aan den Rijn

Twee basisscholen en een middelbare school bieden samen met de kinderopvang een aanvullend aanbod voor ruim 1000 kinderen van 0 tot 18 jaar, gericht op burgerschap, weerbaarheid en een gezonde leefstijl.

Amersfoort

Tien basisscholen en vijf middelbare scholen voorzien in een breed aanbod op gebieden waaronder sport, taal- en sociale ontwikkeling. Op de VO-scholen wordt met het aanbod gericht op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Amsterdam

Tien basisscholen en twee middelbare scholen verdeeld over vier stadsdelen bieden aan circa 1000 leerlingen een aanvullend aanbod met een focus op extra taal- en rekenonderwijs, een sportprogramma en huiswerkbegeleiding.

Amsterdam Nieuw-West #1

Zes basisscholen voorzien een aanvullend aanbod onder en na schooltijd op het gebied van sport, cultuur en talentontwikkeling voor circa 825 leerlingen.

Amsterdam Nieuw-West #2

Twee basisscholen bieden een uitgebreid aanvullend aanbod voor zo’n 800 leerlingen op het gebied van onder meer robotica, techniek, lezen, rekenen en ICT-vaardigheden.

Amsterdam Nieuw-West #3

Drie basisscholen werken nauw samen met Studiezalen aan een aanvullend aanbod voor ca. 960 leerlingen bestaand uit tenminste schoolwerkondersteuning en ondersteuning voo ronderliggende hulpvragen.

Amsterdam Zuid-Oost #1

Drie VO-schoolgemeenschappen met leerlingen afkomstig uit meer dan 130 verschillende culturen verzorgen samen met maatschappelijke organisaties een zeer breed aanbod voor ruim 1500 leerlingen waarbij sociale veiligheid een belangrijk onderdeel is.

Amsterdam Zuid-Oost #2

Scholengemeenschap Zonova van 19 scholen zet in op een naschools talentenaanbod op vijf gebieden: muziek, multimedia, sport, techniek en kunst, waar op dit moment zo’n 3000 leerlingen gebruik van maken.

Arnhem

Zeven middelbare scholen en elf basisscholen werken samen met maatschappelijke organisaties en de gemeente aan een sluitend aanbod bestaande uit onder meer sport, cultuur en huiswerkbegeleiding.

Breda

Veertien basisscholen bieden een gevarieerd aanvullend aanbod dat bestaat uit tal van activiteiten dat 1200 leerlingen ondersteunt op het gebied van taalvaardigheid, zelfvertrouwen en brede talentontwikkeling.

Den Bosch

Onder meer zes basisscholen en drie middelbare scholen werken binnen een samenwerkingsverband samen aan een breed scala aan activiteiten voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar, gericht op brede talentontwikkeling en kennismaking met nieuwe activiteiten.

Den Haag #1

Drie PO-scholen en één SBO-school zetten met een groot aantal maatschappelijke partners in op een breed aanbod voor circa 1200 leerlingen tijdens de reguliere lestijd, gericht op onder meer taalbevordering, cultuur, burgerschap en een gezonde leefstijl.

Den Haag #2

Acht PO-scholen werken nauw samen met een groot aantal maatschappelijke partners aan een breed aanbod en zijn met elkaar een coalitie aangegaan in het kader binnen de Vreedzame Wijk.

Den Helder

Drie VO-scholen verzorgen een aanvullend aanbod op het gebied van taal en rekenen, sportactiviteiten, kunst- en cultuureducatie en het versterken van de weerbaarheid.

Deventer

Tien basisscholen en een middelbare school bieden activiteiten aan op het gebied van sport, cultuur en muziek om de brede ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

Dordrecht

Elf PO-scholen voorzien 2583 leerlingen van een aanvullend aanbod waarin taalontwikkeling wordt gekoppeld aan talentontwikkeling.

Eindhoven

Dertien basisscholen organiseren gezamenlijk een verlengde schooldag. Zij werken vanuit de structuur van SPIL samen om aan 3184 leerlingen een breed aanvullend aanbod te bieden,

Emmen

Twintig Brede Scholen voorzien in een buitenschools aanbod afgestemd op de behoeftes van de leerlingen, gericht op talentontwikkeling op gebied van onder meer sport, cultuur en welzijn.

Gorinchem

PO- en VO-scholen bieden veelal binnen de schooluren extra activiteiten aan ruim 2000 leerlingen aan. Binnen het brede aanbod is veel aandacht voor laaggeletterdheid en het weerbaarder maken van de leerlingen.

Groningen

Zeven (speciaal) basisscholen voeren bieden een integraal talentprogramma aan waar 936 leerlingen gebruik van maken, dat gericht is op kunst en cultuur, digitale geletterdheid, wetenschap en techniek en 21-eeuwse vaardigheden.

Haarlem

Zeven PO-scholen richten samen met de partners in de wijk een breed aanbod met o.a. sport, theaterlessen en huiswerkbegeleiding in, passend bij de behoeftes van de 880 leerlingen die hier wekelijks gebruik van maken.

Heerlen

VO, PO en (V)SO-scholen in Heerlen verzorgen een aanvullend aanbod met een focus op rekenen en lezen, sport en gezonde voeding.

Hengelo

Vier PO-scholen zorgen voor extra activiteiten voor 1091 leerlingen, met een focus op taal, cultuureducatie en wetenschap- en techniekonderwijs.  

Parkstad

Elf PO-scholen zetten zich in op brede talentontwikkeling tijdens bijvoorbeeld de tussenschoolse opvang en richten zich daarnaast op het stimuleren van een gezonde levensstijl door in te zetten op gezonde voeding en beweging.

Leeuwarden

Elf IKC’s bieden aan 2000 kinderen een integraal en breed aanvullend aanbod op basis van hun behoeftes. Het aanbod komt tot stand op basis van een analyse van beschikbare data over de wijken waarin de IKC’s gevestigd zijn.

Lelystad

Verschillende PO- en VO-scholen verzorgen een aanbod voor ca. 1200 leerlingen op het gebied van kunst en cultuur, sport en natuur en milieu.

Maastricht

Verschillende PO-scholen en IKC’s voorzien in een aanbod waarin gezonde voeding en beweging een grote rol speelt. Daarnaast is het aanbod ook gericht op brede talent- en taalontwikkeling. Hier maken tenminste 1089 leerlingen gebruik van.

Oost-Groningen

Verschillende PO-scholen bieden tezamen met maatschappelijke partners een talentgericht aanbod aan 2500 leerlingen aan op vrijwel alle ontwikkeldomeinen, zoals gezonde lunch, sport, cultuur, natuur, wetenschap en techniek, ondernemerschap en arbeidsmarkt oriëntatie, zelfregulatie en weerbaarheid

Nijmegen

22 scholen uit het (speciaal) basisonderwijs werken samen met de gemeente, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke partners aan een aanbod gericht op verschillende ontwikkelgebieden zoals sport, dans, muziek, theater en welzijn.  

Rijswijk-Den Haag

De brede scholengemeenschap het Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College biedt haar 1300 leerlingen onderwijsactiviteiten aan van 8:00 tot 20:00. Deze zijn gericht op horizonverbreding en persoonlijke ontwikkeling binnen een taalrijke context.

Rotterdam

Een brede coalitie van onder meer 20 VO-scholen uit heel Rotterdam biedt extra activiteiten aan gericht op taal, rekenen, sport, drama, huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheden. Hiermee worden op dit moment circa 5000 leerlingen bereikt.

Rotterdam Kralingen

Vier middelbare scholen en een PO-school bieden een aanvullend aanbod aan 828 leerlingen gericht op talentontwikkeling en verrijking van de leefwereld. Extra aanbod bestaat onder meer uit activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, debatteren en robotica.

Rotterdam Noord

15 verschillende PO-scholen bieden activiteiten aan op alle ontwikkelingsgebieden, met in vrijwel alle programma’s een sterke focus op begrijpend lezen. Op dit moment maken 2232 leerlingen hier gebruik van.

Rotterdam Zuid-Oost

36 PO- en 8 VO-scholen werken samen met veel maatschappelijke partners aan 10 uur extra onderwijstijd per week in het basisonderwijs en 6 uur extra per week in het voortgezet onderwijs. Binnen deze uren worden activiteiten op alle ontwikkelgebieden aangeboden.

Sittard-Geleen

Vijf basisscholen vormen samen met de gemeente en maatschappelijke organisatie Mik-Piw  een coalitie met als aanbod op sport, cultuur, SEO, cognitief, wetenschap en techniek.

Tilburg

21 scholen werken samen met verschillende maatschappelijke partners in een aanbod gericht op o.a. sport, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling, gezondheid, burgerschap en taal.

Utrecht Noord-West

De Brede School Zuilen/Ondiep richt zich op een aanbod op de ontwikkelgebieden sport, cultuur, burgerschap, cognitie en ouderbetrokkenheid.

Utrecht Overvecht

In de Brede School Overvecht werken de schoolbesturen nauw samen met de gemeente, kinderopvang, wijkteams en vrijwilligersorganisaties aan een aanbod op het gebied van sport, cultuur, burgerschap en cognitie.

Utrecht Zuid-West

Twee brede school coalities uit Kanaleneiland en Rivierendichterswijk bieden een breed aanbod aan op het gebied van sport, cultuur, burgerschap, cognitie en ouderbetrokkenheid.

Venlo

Zes basisscholen, één VO-school, gemeente, kinderopvang, bibliotheek en andere maatschappelijke organisaties werken samen aan een aanbod op taal, leefbaarheid, gezondheid en doorlopende ontwikkellijnen voor circa 3000 leerlingen.

Zaanstad Oost

Zestien scholen, kinderopvang, gemeente en maatschappelijke organisaties bieden samen een aanbod aan gericht op cultuur, sport, oriëntatie op de wereld, leesvaardigheid, leesplezier en digitale geletterdheid voor 1667 leerlingen.

Zoetermeer

Zeven basisscholen, verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente werken samen in onder andere de Bredeschool aanpak, ontbijt op school en huiswerkklassen voor in het totaal 1598 leerlingen.

Zwolle

Vijf basisscholen, één VO-school, gemeente en drie maatschappelijke partners werken samen om de kansen van leerlingen te verrijken door: sport en cultuur, hulp bij huiswerk en het vergroten van sociaal kapitaal.