Vooraankondiging Voorloperstraject Rijke Schooldag

Het kabinet wil investeren in een 'Rijke Schooldag'. Op veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland worden naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aangeboden, zoals sport, cultuur of huiswerkbegeleiding. Om van deze initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden, start de Gelijke Kansen Alliantie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een Voorloperstraject. Hierin wordt met 45 lokale coalities met een bestaand programma een intensieve samenwerking van drie jaar aangegaan. Samen wordt zo gewerkt aan een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag op een groeiend aantal locaties.

Rijke Schooldag
Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke Schooldag* in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.

*Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'
“Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.”

Voorloperstraject
Met dit traject worden 45 voorlopers die een reeds bestaand programma rond een verrijkte schooldag hebben, uitgenodigd om in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie vanuit het Ministerie van OCW hun programma gedurende drie jaar te intensiveren of (verder) te ontwikkelen. Zij werken hierbij in een lerende aanpak samen aan een inhoudelijk programma waarbij het opbouwen en delen van kennis over werkzame elementen centraal staat en worden ondersteund met kennis, middelen, data, onderzoek en communicatie. Na selectie worden hierover in een convenant afspraken gemaakt en vastgelegd.

Lokale coalities
Het voorloperstraject Rijke Schooldag is bedoeld voor:

 • Lokale coalities, bestaande uit ten minste 1 school in het primair of voortgezet onderwijs, 1 gemeente en 1 maatschappelijke organisatie;
 • In gebieden met relatief veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand;
 • Met een reeds bestaand programma voor een verlengde of verrijkte schooldag;
 • En een plan om deze verder te ontwikkelen, op te schalen of uit te breiden.

Voorwaarden
Aanmelding voor het voorloperstraject van de Rijke Schooldag is mogelijk wanneer een coalitie voldoet aan de voorwaarden voor context (1), inhoud (2) en omvang (3):

 1. Context: de Rijke Schooldag start op ‘scholen en in wijken waar de nood het hoogst is’.. Bij de selectie van coalities wordt daarom getoetst op de aanwezigheid van armoedeproblematiek op wijkniveau en risico op aanwezigheid onderwijsachterstanden op schoolniveau.
  1. De lokale coalitie opereert in een wijk of gebied waar de welvaart op wijkniveau niet hoger is dan 45 volgens de meest recente mediane percentielscore relatieve welvaart van het CBS.
  2. De Rijke Schooldag vindt plaats op een school met een positieve achterstandsscore op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden PO/VO.
 2. Inhoud: een lokale coalitie biedt ten tijde van de aanmelding reeds minimaal 2 uur per week aanvullend aanbod bestaande uit extra activiteiten die aansluiten bij het verplichte curriculum, gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen op ten minste 2 van de gebieden; sport (1), cultuur (2), cognitieve ontwikkeling en welzijn (3) of sociale ontwikkeling en oriëntatie op jezelf of op de wereld (4).
 3. Omvang: een lokale coalitie heeft aanzienlijk bereik in aantallen leerlingen (minimaal 800-1000 leerlingen) en de potentie om hierin verder te groeien (tot minimaal 1000 leerlingen).

Bij de selectie van coalities voor het voorloperstraject wordt vanwege de lerende aanpak gestreefd naar regionale spreiding en variatie in context en concept. Aanmeldingen zullen daarom, naast de minimale voorwaarden, door een selectiecommissie worden gewogen aan de hand van inhoudelijke criteria en geografische spreiding.

Aanmelding en selectie
Op korte termijn wordt in de Staatscourant de ‘Selectieregeling Voorloperstraject Rijke Schooldag’ gepubliceerd. Lokale coalities kunnen zich hiervoor vanaf dat moment tot en met uiterlijk 15 mei aanmelden bij de Gelijke Kansen Alliantie, door hun gegevens (locatie, betrokken partijen, contactgegevens) in te vullen in een formulier dat op deze website zal worden geplaatst.

Het is aan iedere lokale coalitie zelf om te bepalen wie optreden als vertegenwoordiger en/of contactpersoon. Na aanmelding worden lokale coalities die willen deelnemen als voorloper op basis van een interview in beeld gebracht in locatieportretten, die worden beoordeeld door een selectiecommissie. Geselecteerde voorlopers gaan vervolgens aan de slag met het uitwerken van de samenwerking in een convenant, dat naar verwachting rond de zomer gesloten wordt.