Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij de Gelijke Kansen Alliantie

Om elk kind de kans te geven zijn talent te ontwikkelen, werken in de Gelijke Kansen Alliantie rijksoverheid, scholen, maatschappelijke partners en gemeente samen. Lokaal worden met concrete interventies thuis, school en omgeving met elkaar verbonden. Dit jaar zijn met 30 gemeenten samenwerkingsagenda’s opgesteld, in het voorjaar wordt dat aantal uitgebreid naar 50. Vandaag werd de interactieve voortgangsrapportage van de Gelijke Kansen Alliantie verstuurd aan de Kamer.

Drie jaar geleden concludeerde de Inspectie in haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ dat de kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs groeit. Kinderen die opgroeien in minder gunstige omstandigheden, krijgen niet de steun van ouders of omgeving die ze nodig hebben. Hun talenten komen onvoldoende tot hun recht, ook al hebben zij dezelfde capaciteiten. 

Thuis, school en wijk verbonden

Om elk kind de kans te geven zijn talenten te ontwikkelen, is de Gelijke Kansen Alliantie in het leven geroepen. Samen met gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven wordt op lokaal niveau samengewerkt aan concrete interventies die gelijke kansen bevorderen, in een netwerkaanpak. De verbinding tussen thuis, school en wijk staat hierbij centraal.

Van 30 naar 50 GKA-Agenda’s

Met 30 gemeenten werd een agenda met concrete interventies opgesteld, die aansluit op de lokale uitdaging. In deze agenda’s zijn afspraken opgenomen tussen het Ministerie van OCW, gemeenten, scholen en maatschappelijke partners over deze interventies en de onderzoeks- en analysevragen, zodat het ook een lerende aanpak is. In het voorjaar van 2020 breidt de GKA uit naar 50 gemeenten. Altijd met de lokale uitdaging als uitgangspunt.

Interventies in de praktijk

Zo wordt in Amsterdam de vroege selectie van leerlingen uitgesteld met brede brugklassen, terwijl in Groningen begonnen wordt bij de peuters om segregatie tegen te gaan. In Apeldoorn zorgen jongerencoaches voor laagdrempelige begeleiding van jongeren die thuis zitten of dat dreigen te doen, waar in Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht op ‘De gezonde basisschool van de toekomst’ de gezondheidsachterstand wordt ingelopen met gezonde lunches en meer beweging. In Den Haag krijgt de bibliotheek een belangrijke rol bij het bieden van huiswerkbegeleiding, waar in Schiedam en Venray gewerkt wordt om de taalachterstand in te lopen.

Interactieve voortgangsrapportage

In deze interactieve voortgangsrapportage vindt u de belangrijkste cijfers en maatregelen, een uitgebreide schets van de 30 agenda’s en doorverwijzingen naar bewezen effectieve interventies.