Personal Goals Setting (USA)

De afgelopen twee jaar is het verschil tussen het aantal studenten dat een studie aan de universiteit startte en het aantal studenten dat deze studie ook daadwerkelijk voltooide gestegen. Deze studie onderzoekt de effecten van een intensief, online en persoonlijk goal setting programma dat een effectieve interventie hiervoor zou kunnen zijn. De interventie resulteerde in drie positieve effecten. Het Grade Point Average (GPA) steeg, studenten behaalden vaker alle vakken uit het gehele jaar en er werd een afname in het zelf gerapporteerde niveau van negatieve gevoelens gevonden.

School
HO
Leeftijd
18-23 jaar
Duur
2,5 uur
Evidentie
Randomized Controlled Trial (RCT)
Locatie
Canada
Website
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20230067

Morisano, D., Hirsh, J. B., Peterson, J. B., Pihl, R. O., & Shore, B. M. (2010). Setting, elaborating, and reflecting on personal goals improves academic performance. Journal of Applied Psychology, 95(2), 255.

Achtergrond

In Noord-Amerika en West Europa is de afgelopen twee jaar het verschil tussen het aantal studenten dat een studie aan de universiteit startte en het aantal studenten dat deze studie voltooide gestegen. Dit brengt negatieve effecten met zich mee voor zowel studenten als de universiteiten zelf. Veel algemene factoren, zoals een gebrek aan heldere doelen, afnemende motivatie, ongeorganiseerd nadenken, financiële stress en relatieproblemen, kunnen academische prestaties in de weg staan en de kans op uitval toe doen laten nemen. Moeite hebben met het aanpassen aan een universiteit kan leiden tot onderpresteren en zelfs tot uitval. Deze studie onderzoekt de mogelijkheid van een intensief, online en persoonlijk goal setting programma dat een effectieve interventie zou kunnen zijn voor deze worstelende studenten.

Doelgroep

Voor deze interventie is het van belang om een goed begrip van taal te hebben. De resultaten van studenten waar Engels niet de moedertaal is zijn daardoor lager dan die van studenten waar Engels wel de moedertaal is. De auteurs geven aan dat het voor een uitbreiding van het programma van belang is dat het programma in de moedertaal van de student beschikbaar is. Een andere verklaring voor lagere resultaten van studenten waar Engels niet de moedertaal is, is dat deze interventie zich richt op motivationele problemen. Studenten waarvaan Engels niet de moedertaal is, zouden eerder tegen andere problemen zoals de taalbarrière op kunnen lopen.

Interventie

De behandelingsgroep nam deel aan een online, intensief, goal setting programma. Dit programma leidde de deelnemers door een serie van acht stappen die er voor zorgden dat specifieke, persoonlijke doelstellingen werden gesteld tezamen met gedetaileerde strategieën om ze te bereiken. Gedurende twee en half uur voltooiden de studenten het programma. De controle groep kreeg gedurende die tijd drie andere taken die niet samenhingen met doelen stellen.

Resultaten

De interventie resulteerde in drie positieve effecten. Allereerst steeg het Grade Point Average (GPA) met 0.45 punt (2.91 ten opzichte van 2.46 GPA in de controle groep (op een vijf-puntsschaal). Ten tweede behaalden alle studenten in de behandelingsgroep het hele jaar succesvol ten opzichte van 80% in de controlegroep. Tot slot werd er ook nog een afname in het zelfgerapporteerde niveau van negatieve gevoelens gevonden.