Fit en Vaardig

Leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Al na twee jaar boeken zij een leerwinst van 5 maanden. Bovendien concentreren leerlingen zich na de Fit & Vaardigles beter op hun taken in de les erna. Achterstandsleerlingen blijken te profiteren van deze interventie en daarmee kan de methode bijdragen aan het verkleinen van de prestatiekloof die er al decennia is tussen achterstandsleerlingen en de andere leerlingen.

School
PO
Leeftijd
6-10 jaar
Evidentie
Random Controlled Trial (RCT)
Locatie
Nederland
Website
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2016/03/Effecten-van-fysieke-activiteit-op-cognitie-en-de-hersenen-van-kinderen-in-het-primair-onderwijs.pdf

Hartman, E., de Greeff, J.W., Verburgh, L., Meijer, A., van der Fels, I.M.J., …, Visscher, C. (2015). Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs.

Achtergrond

Bewegen in het klaslokaal en tegelijkertijd rekensommen oplossen, het is een innovatieve onderwijsmethode die het beeld van stilzittende kinderen in de klas doorbreekt. Deze manier van onderwijs kan een goede manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren en draagt bovendien bij aan de dagelijkse hoeveelheid fysieke activiteit. Op een reguliere dag zijn basisschoolleerlingen 4 tot 6 uur in het klaslokaal. Het grootste gedeelte van die tijd zitten ze stil. Deze studie onderzoekt de effectiviteit van Fit en Vaardig op school op leerprestateis, executieve functies en fitheid.

Doelgroep

Achterstandsleerlingen blijken te profiteren van deze interventie en daarmee kan de methode bijdragen aan het verkleinen van de prestatiekloof die er al decennia is tussen achterstandsleerlingen en de andere leerlingen.

Interventie

Kinderen in de interventiegroep kregen Fit en Vaardig (F&V)-lessen. Tijdens elke les worden 10-15 minuten aan rekenen en 10-15 minuten aan taal besteed. Het niveau van de lesstof sluit aan bij de Nederlandse reken- en taalmethodes (groep 4, 5, 6, en 7 van de basisschool). De nadruk ligt op het automatiseren herhalen van lesstof. Aan het begin van elke les staan de kinderen naast of achter hun tafel en starten met de basisbeweging. Daarna volgt een korte introductie met uitleg over de les. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de taal- en rekenopdrachten gevisualiseerd. De fysieke oefeningen bestaan uit oefen-bewegingen en basisbewegingen. Door het uitvoeren van de oefenbewegingen geven kinderen antwoord op een reken- of taalopgave. Zo spellen ze een woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Tussen de oefenbewegingen voeren ze de basisbeweging uit. Elke les eindigt met een afsluiting waarin de geoefende lesstof nog eens aan bod komt.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de kinderen meteen na een F&V-les meer aandacht voor hun taak hebben dan na een gewone les. Een belangrijk punt, want taakgerichtheid is een voorspeller van schoolvaardigheden. Na één jaar blijkt dat de kinderen die mee hebben gedaan aan de interventie significant meer vooruit zijn gegaan op rekenvaardigheid dan de kinderen in de controlegroep. Na twee jaar blijkt de rekenvaardigheid nog steeds meer vooruit te gaan en blijkt spellingsvaardigheid ook meer vooruit te zijn gegaan voor de kinderen die mee hebben gedaan aan de F&V lessen. Voorlopige effectgroottes laten zien dat de kinderen die twee jaar lang deel hebben genomen aan de F&V lessen in vergelijking met de controlegroep, een extra leerwinst van 5 maanden op zowel rekenen als spelling hebben behaald. Ook achterstandsleerlingen blijken te profiteren van de lessen en daarmee kan de methode bijdragen aan het verkleinen van de prestatiekloof die er al decennia is tussen achterstandsleerlingen en de andere leerlingen.