Dagelijks online toetsen

Deze interventie bestond uit dagelijkse online toetsen met onmiddellijke en persoonlijke feedback voor psychologie vakken. Studenten in de interventiegroep scoorden hoger op toetsen van het betreffende psychologie vak, scoorden hoger in andere vakken die in hetzelfde semester als het psychologie vak gegeven werden en scoorden hoger in de vakken van het daarop volgende semester. De resultaten waren het sterkste voor studenten met een lage sociaal economische achtergrond.

School
HO
Leeftijd
18-19 jaar
Duur
1 semester, 28 lessen
Evidentie
Quasi-experimenteel
Locatie
VS
Website
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079774

Pennebaker, J. W., Gosling, S. D., & Ferrell, J. D. (2013). Daily online testing in large classes: Boosting college performance while reducing achievement gaps. PloS one, 8(11), e79774.

Achtergrond

Bij het betreden van het hoger onderwijs blijkt dat veel studenten basis kennis missen die nodig is voor bijvoorbeeld vakken in de wiskunde, exacte wetenschappen en andere studierichtingen. Daarnaast blijkt ook dat studenten tekortschieten in kennis over hoe te leren. Voor hoge onderwijsinstellingen blijkt het een uitdaging om studenten deze zelfregulerende vaardigheden om te leren aan te leren. Een belangrijke methode om de prestaties van studenten te verbeteren is om ze geregeld testen te geven, tezamen met snelle, doelgerichte en gestructureerde feedback op hun prestaties, zodat ze hun leer- en studeerstrategieën op tijd kunnen aanpassen om hun prestaties in het vak te verbeteren. Het lijkt zinvol om deze vaardigheden aan het begin van het hoger onderwijs aan te leren, zodat studenten er de rest van hun studietijd profijt van hebben.

Doelgroep

De resultaten waren het sterkste bij studenten met een lage sociale economische status (SES). De interventie resulteerde zodoende in een verkleining van het bestaande prestatieverschil tussen hoge SES studenten en lage SES studenten.

Interventie

Deze interventie bestond uit dagelijkse online testen met onmiddelijke en persoonlijke feedback voor psychologie vakken. Tijdens de eerste 10 minuten van de les maakten de studenten een quiz van acht vragen. Zeven van de vragen gingen over materiaal van het vorige college. De laatste vraag was een vraag die verkeerd beantwoord was in de vorige quiz. In het geval dat de student in de vorige quiz alle vragen goed had beantwoord werd een willekeurige vraag geselecteerd, die al eerder was gesteld. Het eindcijfer bestond uit het de cijfers behaald voor de quizen (86% van het totale cijfer) en de cijfers van vier schrijfopdrachten (14% van eindcijfer). Daarnaast kregen studenten in de interventiegroep geen les uit tekstboeken, maar alle artikelen en teksten kwamen uit online bronnen.

Resultaten

Studenten die dagelijks online testen maakten i) scoorden 6 procentpunt hoger op het betreffende psychologievak (77% ten op zichte van 71% in de controlegroep); ii) scoorden hoger in andere vakken die in hetzelfde semester gegeven werden; en iii) scoorden hoger op vakken die in het semester na de interventie volgde. De laatste twee resultaten suggereren dat de interventie erin slaagde om studievaardigheden aan te leren die ook de prestaties in andere vakken verbeterden. De resultaten waren het sterkste voor lage SES studenten. Een vergelijking van de cijfers van de hogere SES en de lagere SES was significant kleiner voor de interventiegroep dan in de controle groep (0.34 verschil ten opzichte van 0.71 verschil in de controlegroep). Dit resulteerde in een afname van het prestatieverschil met meer dan 50%.