Onderwijs op maat met de hulp van ouders

Leren met Ouders

Hoe kunt u als school de leerrendementen van uw leerlingen positief beïnvloeden, zónder dat de werkdruk toeneemt? En hoe zorgt u voor een sterkere betrokkenheid van ouders bij de school en het leren van hun kind?

Onderwijs op maat met de hulp van ouders

Als leerkracht wil je het liefst elke leerling precies kunnen bieden wat die nodig heeft. Dat is praktisch ondoenlijk als je les moet geven aan 25 of meer kinderen op meerdere niveaus en wanneer je de taak hebt om die grote diversiteit aan kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen op zowel cognitief als motorisch, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Hoe gekwalificeerd en ervaren ook, je zult je aandacht moeten verdelen over al je leerlingen. Voor wat betreft de sociaal-emotionele vaardigheden is dit doorgaans geen probleem. Maar als het gaat om vakken als taal en rekenen is deze situatie verre van ideaal. Daar zullen de leerprestaties sterk verbeteren als er ruimte is voor meer individuele begeleiding en een gepersonaliseerd leerprogramma. De vraag is dan hoe we dit naast het reguliere onderwijs mogelijk kunnen maken.

Ouders willen én kunnen helpen

Leren met Ouders is de mogelijkheid die u als school op vrijwillige basis kan bieden aan ouders die hun kind intensiever willen helpen bij het leren. Dit kan tijdens lesuren of na school al naargelang de ontwikkelingsbehoefte en mogelijkheden. Ouders kunnen er bovendien voor kiezen dit structureel of gedurende een korte periode te doen, voor een enkel vak of alle zeven instrumentele vakken: rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden (inclusief mediawijsheid), spelling, taal, technisch lezen en schrijven. Ouders geven hun kind geen les, maar worden aangestuurd door de leraar. Hij of zij coacht en faciliteert hen, stelt de leerdoelen en maakt het leerprogramma. Op deze manier is er voor vrijwel iedere ouder een manier om van grote toegevoegde te zijn voor hun kind; altijd passend bij de mogelijkheden van de ouder en bij de ontwikkelingsbehoefte van hun kind.

Wat levert Leren met Ouders op?

  • Optimaal stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen;
  • Welbevinden van leerlingen verhogen;
  • Alle kinderen gaan er op vooruit;
  • Minder werkdruk, meer persoonlijke aandacht;
  • Een sterkere betrokkenheid van ouders bij de school en het leren van hun kind.

www.lerenmetouders.nl

Kernthema
Lesprogramma's
Expertise
innovatie, leerrendement verhogen, ouderbetrokkenheid, samenwerken met ouders, verandering organiseren.
Adres
Plotterweg 30
3821 BB Amersfoort