Gelijke kansen initiatieven

Wis alle filters

Bekijk ‘t

Bekijk 't is expert in film- en media-educatie voor leerlingen op het vmbo, een doelgroep waar we ruim vijftien jaar ervaring mee hebben. Het is onze overtuiging én ervaring dat jongeren, vooral op het vmbo, meer kunnen dan ze zelf denken. Door hen een volwaardige rol te geven in een creatief maakproces, leren we hen dit zelf te ontdekken.

Bureau Talent

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders met een niet-Westerse achtergrond en kinderen van laagopgeleide ouders minder goed herkend worden als cognitief talent en niet altijd goed presteren op school. Taalvaardigheid speelt daarbij soms een rol; deze leerlingen zijn niet altijd vertrouwd met de 'academische taal' die op school wordt gebezigd. Geïnspireerd door een Londens project dat de academische woordenschat van deze groep leerlingen wil vergroten, zijn wij ons gaan verdiepen in dit onderwerp. Wij ontwikkelen lesmateriaal en workshops en zoeken daarbij de samenwerking met scholen.

Taal Doet Meer: Plezier in Lezen en Leren buiten de schoolmuren

Taal Doet Meer koppelt goed opgeleide vrijwilligers aan kinderen van Utrechters met een taalachterstand. Wij ondersteunen kinderen en jongeren bij Nederlandse taal, huiswerk, algemene ontwikkeling en toekomstperspectief.

Taalversterkers – tussen school en thuis

De projectgroep Taalversterkers wil leerlingen en ouders kansen bieden en erop koersen, met inspanningen van professionals in het onderwijs sámen met buitenschoolse initiatieven en vrijwilligers, taalachterstand te verkleinen en gelijke onderwijskansen te bevorderen.

ACT: Academy for Community and Talent

ACT betekent niet alleen "Academy for Community and Talent", maar ook: niet stilzitten, gewoon doen! Het is een open innovatielab waar onderwijs, samenleving, ondernemen en onderzoek uitgenodigd worden om samen te zoeken naar nieuwe omgangs- en onderwijsvormen die beter passen bij deze tijd.

Stichting Amalied

Amalied heeft de afgelopen jaren een geïntegreerd programma ontwikkelt voor iedereen van 8 tot 12 jaar. Ieder kind dezelfde gelijke middelen en kansen geven om de wereld niet alleen te ontdekken en onderzoeken maar ook te creëren dat is waar Stichting Amalied voor staat.

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0: van informeren naar samenwerken

AV Talentontwikkeling

In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken po, vo en mbo samen aan gelijke kansen voor alle leerlingen. Op deze manier wordt er op een integrale manier gewerkt aan de talentontwikkeling van alle kinderen.

Welkom in Mijn Wijk

Verschillende leefwerelden bij elkaar brengen

BACK-UP NETWERKT!

Een programma voor een gelijkwaardige toegang voor jongeren met en zonder migratie achtergrond tot de arbeidsmarkt, in verbinding met elkaar.

Programma Onderwijs

Alle kinderen, ook de meest kwetsbare, volgen onderwijs dat hen optimale kansen biedt om zich te ontwikkelen

Stichting de Katrol

Kansen vergroten door te investeren in leren, spelen, ouderbetrokkenheid, talenten, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Samen met ouders op dé plek die ertoe doet, thuis.

JES Rijnland

Ieder kind recht op ontwikkeling

WINRS

Winrs gaat je helpen bij het ontdekken, ontwikkelen en benutten van je talent.

MBO Expertise team Route 35

Iedere student is een kansrijke jongere. Iedere student heeft talenten. Iedere student verdient de optimale begeleiding om kans en talent zichtbaar te maken. Dat is het doel van Het MBO expertise team Route 35.

The Colour Kitchen

The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze partners het verschil maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te bieden.

DigiLeerKracht

In schooljaar 2017-2018 organiseert VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, DigiLeerKracht: een landelijk scholingsprogramma op het gebied van digitale vaardigheden voor leerkrachten in het basisonderwijs. Via DigiLeerKracht biedt VHTO leerkrachten de mogelijkheid om gratis, en in hun eigen regio, een tweedaagse scholing te volgen.

Drentse Onderwijsmonitor

De onderwijsmonitor is een instrument om jaarlijks schoolloopbanen, onderwijsposities en leerprestaties van leerlingen te volgen

PSV Foundation

Voorlichting, voorbeelden en vooral praten.

IMC Weekendschool

Vanaf tien jaar les van bevlogen vakexperts.
Talentontwikkeling

Jong Hoogeveen

Een kindvriendelijke gemeente heeft de toekomst
Talentontwikkeling

Talentontwikkeling in Tilburg

In Tilburg werken we aan talentontwikkeling van alle kinderen en jongeren, zodat ze opgroeien tot burgers die erbij horen en die meedoen in de maatschappij waarin zij leven.
Ouderbetrokkenheid

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Wie kinderen in achterstandssituaties gelijke kansen wil bieden, doet er goed aan om met hun ouders samen te werken.
Ouderbetrokkenheid

School’s cool

School's Cool bevordert gelijke kansen voor kinderen die de overgang maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Ouderbetrokkenheid

Stichting Lezen en Schrijven

We kunnen laaggeletterdheid helpen voorkomen en bestrijden door laagtaalvaardige ouders te ondersteunen.
Coaching en mentoring

2GetThere Coaching

Get yourself 2GetThere! Teams van jongerencoaches zetten hun ervaringsdeskundigheid in om andere jongeren te inspireren en motiveren (terug) naar school en werk te gaan.
Loopbaanoriëntatie en begeleiding

EUCjr

Leerlingen uit Rotterdam komen proefstuderen aan Erasmus University College (EUC): van academische vakken en vaardigheden tot workshops in zelfontwikkeling en studiefinanciering.
Loopbaanoriëntatie en begeleiding

JINC

JINC helpt jongeren op weg naar een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.
Talentontwikkeling

Erasmus Centre for Study and Career Success

Doelen stellen vermindert uitval van studenten en verhoogt studiesucces.
Overig

Stichting brede buurtschool Den Haag

Kinderen ontwikkelen zich met behulp van ouders, onderwijs en omgeving. Verbinding en kwaliteit binnen deze actoren zijn bepalend voor de brede en optimale ontwikkeling voor ieder Haags kind.
Talentontwikkeling

AV Talentontwikkeling

We bundelen de krachten om te werken aan gelijke kansen voor leerlingen.
Talentontwikkeling

Weekend Academie

De Weekend Academie is expert op het gebied van talentontwikkeling, mentorschap en gezinscoaching. Wij ondersteunen gemotiveerde jongeren en hun ouders bij hun ontwikkeling en het vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
Talentontwikkeling

Aanpak Meerkunners

Er zijn groepen leerlingen die meer in hun mars hebben dan uit hun prestaties blijkt. Daarom ondersteunen wij 'meerkunners': kinderen die hun potentie nog niet hebben bereikt.
Lesprogramma's

Goed onderwijs voor allen

Een waardevolle traditie in het Nederlandse onderwijs: emancipatie door kritisch denken.
Overig

Durf te dromen

De belevingswereld van leerlingen vergroten en hen blijvend ondersteunen in hun onderwijscarrière van basisschool tot middelbare school en hoger onderwijs.
Lesprogramma's

Young Impact

Young Impact is een jongerenbeweging die de wereld nú aan het veranderen is.
Lesprogramma's

Krachtbronnen

Wij geloven in een aanpak die verder reikt dan alleen presteren, hoge cijfers halen en toetsen. Krachtbronnen is een vakoverstijgend lespakket dat ingaat op sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en diverse levensbeschouwingen.
Lesprogramma's

Mad Science

Wetenschap & techniek voor kinderen.
Talentontwikkeling

Stichting Petje af

Ieder kind heeft talent en verdient gelijke kansen voor het ontdekken van de wereld. We krijgen les van inspirerende gastdocenten, bezoeken het museum, reizen met het openbaar vervoer en doen nog heel veel meer!
Lesprogramma's

Leren met Ouders

Hoe kunt u als school de leerrendementen van uw leerlingen positief beïnvloeden, zónder dat de werkdruk toeneemt? En hoe zorgt u voor een sterkere betrokkenheid van ouders bij de school en het leren van hun kind?
Taalbevordering

Brede School Academie Nederland

Een swingende aanpak en hoge verwachtingen zorgen voor een doorbraak bij doelgroepleerlingen.
Coaching en mentoring

KANS 050

KANS 050 biedt jongeren vanaf veertien jaar de mogelijkheid zich te laten ondersteunen door een persoonlijke mentor.
Taalbevordering

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.
Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Young Ambition

Juist kwetsbare jongeren hebben vaak extra hulp nodig om hun plek te vinden binnen het onderwijs of de arbeidsmarkt. Wij helpen jongeren bij het ontdekken van hun talenten en dromen.
Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Stichting Champs on Stage

Champs on Stage is dé loopbaanbegeleider voor vmbo-scholieren in de bovenbouw.
Coaching en mentoring

YETS Foundation

De YETS Foundation zet sportteams op voor kwetsbare jongeren die opgroeien in een omgeving met sociale problematiek. Onder begeleiding van pedagogisch sterke coaches die de jongeren zowel binnen als buiten de lijnen van het sportveld begeleiden, worden zij geholpen naar positieve deelname aan de maatschappij.
Overig

Leergeld Den Haag

Leergeld Den Haag richt zich op kinderen van vier tot achttien jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen op school of in het verenigingsleven.
Talentontwikkeling

Stichting Move

Door hen te koppelen aan studenten, laten we kinderen uit minderbedeelde wijken inzien wat hun mogelijkheden zijn. Eindelijk ontdekken ze wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen inzetten.

Beroepenfeest VMBO On Stage

Beroepenfeest VMBO On Stage is het slotstuk van een project dat jongeren netwerkvaardigheden bijbrengt.
Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Bomberbot

Vaardigheden van de 21e eeuw voor alle kinderen.

Laatste blogs