De Gelijke Kansen Alliantie groeit en bloeit

Geschreven door
Wouter
Op april 13, 2017

Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs is complexe materie. Waarom? Omdat naast onderwijskundige aspecten ook pedagogische, sociale, culturele en economische facetten de gelijkheid in kansen beïnvloeden. Dit beïnvloeden speelt zich bovendien niet alleen op school af, maar ook thuis, met vrienden en in de woonomgeving van een kind of jongere. Gelijke kansen creëren is daarmee de verantwoordelijkheid van iedereen in de maatschappij. Van leraren, sportcoaches tot maatschappelijke organisaties en van werkgevers tot universiteiten.  

 

Ruim honderd initiatieven

De lancering van de Gelijke Kansen Alliantie was op 31 oktober. Waar staan we na vijf maanden? En wat doet de Alliantie eigenlijk? De Gelijke Kansen Alliantie is een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven dat moet helpen bij het bevorderen van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland. De Alliantie houdt zich bezig met het breed delen van bestaande en nieuwe kennis, het versterken van maatschappelijke bewegingen en het ontsluiten van lokale en landelijke netwerken. Ondertussen hebben ruim honderd enthousiaste verschilmakers, groot en klein zich bij de Alliantie gemeld. Wij spreken de mensen achter de ideeën en bekijken hoe initiatieven nog beter en breder opgepakt kunnen worden. Alle initiatieven krijgen een podium op www.gelijke-kansen.nl.

 

Thuis, omgeving, school

Naast dat we bestaande initiatieven hebben geïnventariseerd, zijn onze regiocoördinatoren het land in gegaan om te praten met wethouders, beleidsmakers, onderwijsbestuurders, schoolleiders, docenten en andere professionals. Hoe zien zij kansengelijkheid? Wat zijn hun ideeën, ambities, initiatieven en vragen? Uit deze gesprekken komen verschillende thema’s naar voren: taalontwikkeling, professionalisering, loopbaanoriëntatie, coaching, sport & cultuur, segregatie en nog veel meer. De thema’s gaan zowel over thuis, omgeving als school. Interessant is dat een groot deel van deze thema’s al jaren in de aandacht staan én dat ze vaak gaan over het primair proces van scholen of de basisvoorzieningen in de leefomgeving van kinderen en jongeren.

 

Sociale laboratoria

Er gebeurt al veel. Maar hoe kan het beter? Of: meer gericht op het creëren van gelijke kansen? Door de al bestaande goede energie en grote ambities te bundelen. De komende weken worden acht sociale laboratoria ingericht, verspreid over Nederland. Deze meerjarige labs hebben allen een eigen thema, samenstelling en structuur. Ze zijn gericht op samenwerking tussen verschillende sectoren en partijen, op vernieuwing van structuren en/of het primaire proces en combineren een praktische insteek met een theoretische benadering. Het ene laboratorium zoemt bijvoorbeeld in op de overgang tussen primair, voortgezet, beroeps- of hoger onderwijs. Het andere kijkt naar de ontwikkeling van een ‘urban teacher’ voor scholen met een diverse leerlingpopulatie. Want: over welke vaardigheden moet zo’n docent beschikken? Weer een ander laboratorium richt zich op de begeleiding van jongeren die cognitief ver kunnen komen, maar vanwege gedragsproblematiek niet optimaal presteren. Hoe kunnen zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen? En nog een lab is bezig met het opstarten van diverse proeftuinen op provincieniveau. Daarbij zijn per laboratorium relevante partijen betrokken: onderwijs, gemeenten, lerarenopleidingen, scholen, onderzoeksinstituten en universiteiten.

 

Ontwikkelen en opschalen

De Gelijke Kansen Alliantie helpt bij het realiseren van lokale en regionale ambities. Wanneer iets goed werkt proberen we het met behoud van kwaliteit op te schalen naar andere delen van Nederland. Ook levert het input op voor nieuw beleid. De koppeling met onderzoek is mede daarom essentieel: op die manier wordt vastgelegd wat wel en niet werkt. Ben je betrokken bij een initiatief dat nog niet bekend is bij ons? Of heb je een goed idee dat je wil delen? Stuur een mail naar gelijkekansen@minocw.nl